BALRIUM Arabuluculuk Bürosu 2016 yılında Arabulucu Yasemin Bal tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, yalnızca tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, eşitlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ve uyuşmazlığın taraflarının kendi çözümlerini sunabildikleri bir biçimde çözümlenmesi barış kültürünün doğal sonucudur.
Değişen ve gelişen dünyada, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve yargıya intikal eden özel hukuk uyuşmazlıklarının daha kısa sürede ve daha az maliyetle sulh yoluyla çözüme kavuşturulması ihtiyacının karşılanması zorunluluğu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’ni gündeme getirmiş; ülkemiz özelinde 1924 yılından beri çeşitli kanunlarda(442 sayılı Köy Kanunu, 1086 sayılı HUMK, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun vd.) Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’ne başvurmanın önü açılmıştır. Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’nden biri olan arabuluculuk yöntemi nihai olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun çıkarılması ile kurumsallaştırılmış; kişiler arasındaki çatışmaların çözümünün karşılıklı barışçıl konuşma kültürü bağlamında ve tarafların menfaatlerinin kazanmak/kaybetmek dayatmacılığı üzerine kurulu olarak değil de,  kazan/kazan prensibi çerçevesinde tüm tarafların menfaatlerinin dengeli biçimde sözleşmeye bağlanması sonucuna vardırılması amacı iç hukuk normu haline getirilmiştir. BALRIUM Arabuluculuk Bürosu, özel hukuk kişilerinin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklı çatışmalarında, tüzel hukuk kişilerinin ise hem kendi içlerindeki ve hem de birbirleri ile olan ilişkilerinden kaynaklı çatışmalarında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu(Borçlar Hukuku, Aile ve Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda, başarılı ve tecrübeli Uzman Eş Arabulucularla en kısa zamanda en az maliyetle çözüm üreten “Arabuluculuk Hizmeti” vermektedir.