BALRIUM Mali Müşavirlik Bürosu 2001 yılında Mali Müşavir Murat BAL tarafından İstanbul’da kurulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulan ve şahıs şirketi sayılan kollektif şirket ile komandit şirketlerin; sermaye şirketi sayılan anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun onsekizinci bölümünde tanımlanan ve şahıs şirketi sayılan adi şirketlerin kurulum ve tescil işlemlerinin yapılması, vergi mükellefiyetliklerinin oluşturulması, vergi hukuku çerçevesinde doğabilecek risklerin tespiti ve önüne geçilmesi, mükelleflerin KDV iadesi  işlemlerinin yapılması, muhasebe kayıt ve defterleri ile mali müşavirlik kayıt ve defterlerinin tutulması işlemlerinin yapılması, yabancı uyruklu çalışanları da dahil olmak üzere şirketlerin tüm çalışanları bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na uygunluğun temini, denetlenmesi, bordrolama hizmetlerinin ve stopaj vergisi işlemlerinin yapılması hizmetini titizlikle yürüten Mali Müşavir Murat BAL, deneyimli mali müşavirler ekibi ile birlikte “Mali Müşavirlik Hizmeti” vermekte, mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri ile problemleri konusunda da sonuç odaklı ve  koruyucu çözümler üretmektedir.
Mali Müşavir Murat BAL; mükelleflere, kaliteli, anlaşılabilir, uygulanabilir ve küresel olarak kabul görmüş bir muhasebe standardı belirlemek ve bu standartların benimsenmesini teşvik ve kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslar arası bir organizasyon olan IFRS(International Financial Reporting Standards) Vakfı tarafından oluşturulan UFRS(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)’na uygunluğu sağlama yönünde finansal raporlama hizmeti sunduğu gibi; merkezi Kaliforniya’da bulunan ve uluslar arası akreditasyon faaliyeti yürüten kamu yararı amaçlı bir şirket olan IAS(İnternational Accreditation Service) standartlarına uygunluk yönünden de iç denetim hizmeti vermektedir.