Önleyici ve çözümcü butik önerileri ve çözümler ile sonuç odaklı çalışmalarının tamamını emek, zaman, gider bilgileri üzerinden oluşturduğumuz PROJE / TEKLİF / ONAY anlayışıyla takip ediyoruz.
Bilgi Toplama aşamasında; oluşmuş veya oluşması muhtemel bütün uyuşmazlıkların tüm belge ve bilgileriyle dijital materyalleri teknik incelemeye esas alınabilecek şekilde toplanmakta ve değişimi yapılmaktadır.
Teknik İnceleme aşamasında; incelenen hususa ilişkin bütün belge, bilgi ve dijital materyallerin ilişkilendiği alanın uzmanlarının katılımıyla çözüm yönetimi belirlemesine esas alınabilecek şekilde ekibimizce incelenmektedir.
Çözüm yönetimi aşamasında, emek, gider, zaman maliyetleri dikkate alınarak öncelikle alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimleri değerlendirilmekte ama mümkün olmaz ise mahkemeler vasıtasıyla çözüm yönetimi seçilmektedir.
Raporlama aşamasında ekibimizin ve hizmet alanın seçimlerine bağlı olarak belirlenen çözüm yönetiminde takip edilecek esas ve usuller ile dayanağı olan yasal düzenlemeler ve olası sonuca ilişin öngörüler yer almaktadır.
Hizmet alanların da katkısıyla ekibimiz tarafından seçilen çözüm akademik yönden ele alınarak stratejik süreç belirtilerek teklif haline getirilmektedir.
Hizmet alanların aydınlatılmış onamını takiben, süreç yönetiminde görevlendirilerek ilişkilendirilen departmanımız tarafından uygulamaya koyulmaktadır.

Sözleşme İçeriği :


VEKALETNAME DÜZENLENMESİ
Noter / Konsolosluk Belgeleri :
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşı Gerçek Kişiler; Türkiye Cumhuriyet Vergi Kimlik Numaralarını içerir belgelerle (kimlik, ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı) Noterde veya Konsoloslukta “Vekaletname” düzenlenebilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sicilinde kayıtlı Tüzel Kişiler; (Şirket, Dernek, Vakıf) Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendirilmiş müdür veya başkanların Türkiye Cumhuriyet Vergi Kimlik Numaralarını içerir belgelerle (kimlik, ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı) birlikte İmza Sirküleri ile “Vekaletname” düzenlenebilmektedir.
Yabancı Devlet Vatandaşı Gerçek ve Tüzel kişiler; Türkçe tercümesi yapılmış pasaport, Türkçe tercümesi ve noter tasdiki yapılmış belgelerle işlem yapabilmektedirler.
Boşanma davalarında ve taşınmazların aynına ilişkin işlemler ile sicile tabi menkul malların satışına ilişkin işlemlerde 2 adet fotoğraf ile “Vekaletname” düzenlenebilmektedir.

Vekaletname İçeriği :