ARABULUCULUK

BALRIUM Arabuluculuk Bürosu 2016 yılında Arabulucu Yasemin Bal tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, yalnızca tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, eşitlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ve uyuşmazlığın taraflarının kendi çözümlerini sunabildikleri bir biçimde çözümlenmesi barış kültürünün doğal sonucudur.

Değişen ve gelişen dünyada, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve yargıya intikal eden özel hukuk uyuşmazlıklarının daha kısa sürede ve daha az maliyetle sulh yoluyla çözüme kavuşturulması ihtiyacının karşılanması zorunluluğu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’ni gündeme getirmiş; ülkemiz özelinde 1924 yılından beri çeşitli kanunlarda (442 sayılı Köy Kanunu, 1086 sayılı HUMK, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun vd.) Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’ne başvurmanın önü açılmıştır. Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’nden biri olan arabuluculuk yöntemi nihai olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu‘nun çıkarılması ile kurumsallaştırılmış; kişiler arasındaki çatışmaların çözümünün karşılıklı barışçıl konuşma kültürü bağlamında ve tarafların menfaatlerinin kazanmak/kaybetmek dayatmacılığı üzerine kurulu olarak değil de,  kazan/kazan prensibi çerçevesinde tüm tarafların menfaatlerinin dengeli biçimde sözleşmeye bağlanması sonucuna vardırılması amacı iç hukuk normu haline getirilmiştir.

BALRIUM Arabuluculuk Bürosu, özel hukuk kişilerinin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklı çatışmalarında, tüzel hukuk kişilerinin ise hem kendi içlerindeki ve hem de birbirleri ile olan ilişkilerinden kaynaklı çatışmalarında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu‘nun 13’ncü maddesi kapsamında; “Dava Şartı Zorunlu Uzman Arabuluculuk Hizmeti” ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 137’nci madde kapsamında mahkemece aydınlatılarak veya kendi istekleriyle uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmek isteyeceklere “İhtiyari Arabuluculuk Hizmeti” vermektedir.

TİCARİ ALABULUCULUK

(DAVA ŞARTI & ZORUNLU İHTİYARİ)

 • Ticari İşletme Sorunları
 • Ticaret Şirketleri
 • Şirket Ortaklığı Sorunları
 • Kıymetli Evrak Alacak-Borç
 • Cari Hesap Alacak-Borç
 • Taşıma
 • Deniz Ticareti
 • Sigorta
 • Rekabet
 • Gümrük
 • Borsa
 • Banka
 • Sermaye Piyasası

GAYRİMENKUL & İNŞAAT ARABULUCULUĞU

(DAVA ŞARTI & ZORUNLU İHTİYARİ)

 • Kat Karşılığı & Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • İnşaat Yapım Sözleşmeleri
 • Eser Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Alım-Satım Sözleşmeleri
 • Emlak Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Kat Mülkiyeti

FİKRİ & SINAİ MÜLKİYET ARABULUCULUĞU

(DAVA ŞARTI & ZORUNLU İHTİYARİ)

 • Fikri Mülkiyet
 • ​ Sınai Mülkiyet
 • ​Marka Patent
 • ​ Faydalı Model

TÜKETİCİ HUKUKU

(DAVA ŞARTI & ZORUNLU İHTİYARİ)

 • 10.390,-TL Üzeri Uyuşmazlıklar
 • Konusu Para ile Belirlenemeyen

MİRAS ARABULUCULUĞU

(İHTİYARİ)

 • Vasiyetname
 • Miras Payı Devri
 • Miras Sözleşmeleri
 • Tenkis
 • Saklı Pay

İŞ ARABULUCULUĞU

(DAVA ŞARTI & ZORUNLU İHTİYARİ)

 • İşe İade
 • İşçilik Alacakları
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Toplu İş Sözleşmesi
 • İşçi – İşveren Sözleşmeleri

AİLE ARABULUCULUĞU

(İHTİYARİ)

 • Mal Rejimi
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat

ARABULUCULUK SÜRECİ

Hukuksal sorunların müzakere yoluyla çözümüne yönelik arabuluculuk sürecini, sistematik iletişim ve çözüm yöntemlerini uygulama tecrübesi ve yeteneklerine sahip T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sicilinde kayıtlı arabulucularımız, arabuluculuk sistemini uygulayan ülkelerin arabulucularının katılımıyla eş arabuluculuk sistemini uygulayarak yürütmektedir.

Arabulucularımız; uluslararası nitelik ve yabancılık unsuru taşıyanlar dahil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bütün hukuksal sorunların çözümlenmesi sürecini çözümün her aşamasında eşitlik ve gizlilik kuralını özenle uygulayıp gerçekleştirilmektedir. Uyuşmazlıklar birbirinin aynısı gibi görünen sebep ve sonuçlardan oluşuyormuş gibi görünse de adeta parmak izi gibi önemli farklılıklar göstermektedir.

Tarafların gönüllü olarak veya hukuki zorunluluk kapsamında bir araya gelmeleri, aralarındaki hukuki sorunlarını müzakere etmeleri, seçenek çözümler ve kabul edilebilir anlaşma metnini üretebilmeleri hukuki uyuşmazlık büyük bir dikkat ve özenle stratejik olarak arabulucularımız tarafından yeniden tanımlanarak çerçevelenmektedir.

Dava Şartı & Zorunlu Uzman Ticari Arabulucu Belirleme Tutanağı (ÖNİZLEME)
Dava Şartı & Zorunlu Uzman İş Arabulucu Belirleme Tutanağı (ÖNİZLEME)
İhtiyari Arabulucu (Gayrimenkul, Miras, Fikri & Sınai Haklar, Aile) Belirleme Tutanağı (ÖNİZLEME)
Yabancı Eş Arabulucu (İngilizce, Farsça) Belirleme Tutanağı (ÖNİZLEME)

Arabuluculuk faaliyeti salt tarafların müzakere süreçlerinin arabuluculuk anlaşmasına bağlanmasını sağlayacak müzakere ve anlaşma çalışmalarından oluşmaz. Tarafların “hedef süre ve hukuki süre” ve “hedef maliyet ve hukuki maliyet” ile “icra edilebilirlik şerhi” konularında bilgilenmelerini, ulaşılan çözümün Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın arşivinde toplanmasını sağlamaktadır.

MEVZUAT

6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu (ÖNİZLEME)
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (ÖNİZLEME)
Türkiye Arabulucular Etik Kuralları (ÖNİZLEME)