AVUKATLIK

BALRIUM Hukuk Bürosu 1990 yılında Avukat Yasemin Bal tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmış başarılı ve deneyimli avukatlar ve akademisyenler ile, çözüm odaklı, başarılı ve kaliteli avukatlık hizmetleri vermektedir. Avukatlarımız, avukatlık mesleğinin yargının kurucu öğesi olduğu ve savunma makamının belkemiğini oluşturduğu bilinciyle hareket etmektedirler.

Türkiye Barolar Birliği’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE) genel kurulu tarafından 28 Ekim 1988’de oluşturulan ve son şeklini 19 Mayıs 2006 tarihinde Portekiz’in Porto kentinde yapılan CCBE genel kurulunda alan Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları (Code of Conduct for European Lawyers), CCBE’nin 24 Kasım 2006 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdiği genel kurulda metne bağlanan Avrupa’da Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü (Charter of Core Principles of The European Legal Profession), 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiş Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları), Türkiye Barolar Birliği’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli Türkiye Barolar Birliği Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiş Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları, Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri çerçevesinde “Hukuksal Danışmanlık ve Dava Avukatlığı Hizmeti” vermektedir.

SULH SÖZLEŞMESİ

Önceliğin karşılıklı ve onaylanan çözüm olduğu bilincinde olan büromuz, hukuk uyuşmazlıklarında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesinde düzenlenen “Sulh Sözleşmesi” uygulamalarını hem taraflara hem taraf vekillerine önermeye ve uygulamaya özen göstermektedir. Uyuşmazlığı “Sulh Sözleşmesi” yoluyla çözüme bağlayan tarafların elde ettikleri çözümün ilam niteliğinde olduğu, edimini yerine getirmeyen taraf aleyhine yargılama gerekmeksizin, kararlaştırılan hususların yerine getirilmesini sağlayabileceği ve sürecin tamamlanmasını sağlayacak en kısa yol olduğu bilgisi özellikle paylaşılmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği (ÖNİZLEME)

Hukuksal sorunların dava yoluyla çözümüne yönelik süreci güncel hukuki mevzuat (Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip Türkiye Barolar Birliği sicilinde kayıtlı avukatlarımız & hukuki danışmanlarımız takip etmektedir. Hukuki soruna yönelik bütün hukuka uygun deliller, hukuksal ispat kurallarına bağlı olarak yorumlanmaktadır. Somut maddi olaylar büyük bir dikkat ve özenle yeniden tanımlanarak stratejik çerçevelemeye tabi tutulmakta ve en başından sonuna kadar adım adım planlanmaktadır. Avukatlarımız, hukuki sorunu oluşturan somut maddi olayları hukuka uygun delillerle ilişkilendirip, doktrin görüşleriyle ve yüksek mahkeme kararlarıyla (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, İstinaf) desteklediği bütün hukuki taleplerini oluşturup, yetkili ve görevli yerel mahkemeye hukuki süre içinde sunarak hukuk büromuz bünyesinde avukatlık hizmetleri faaliyetini yürütmektedir. Avukatlık faaliyeti salt hukuksal taleplerin mahkeme nezdinde kabul edilmesini sağlayacak hukuki çalışmalardan oluşmaz. Bütün sürecin “hedef süre ve olası süre” ve “hedef maliyet ve olası maliyet” hesaplamalarını yapıp uygulamayı da kapsamaktadır.
Hukuk büromuz, hukuki sorununa stratejik çözümler arayan gerçek ve tüzel kişilerden oluşan müvekkillerini uyuşmazlık çözüm sürecinin her aşamasında yüksek teknoloji içeren iletişim kanallarıyla bilgilendirerek bilgi akışını sağlamaktadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu (ÖNİZLEME)
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları (ÖNİZLEME)
Avrupa’da Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü ve Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları (ÖNİZLEME)
Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları) (ÖNİZLEME)
Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı (ÖNİZLEME)
Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri (ÖNİZLEME)
Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı (ÖNİZLEME)
21.Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri