Sanayi faaliyetlerinin düzenli ve planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan OSB ile plansız ve düzensiz bir sanayileşmenin ortaya çıkaracağı başta çevre sorunları ve diğer zararları azaltmak hedeflenir. Böylece OSB ile hedeflenilen şehirleşmeyi düzgün şekilde geliştirmek ve çevrenin korunmasını sağlamaktır. Ayrıca, sanayi tesisleri için ihtiyaç duyulan belirli bir altyapı vardır. Bu altyapının kurulumu ile sanayiden elde edilen verimin yüksel olması sağlanılabilir. OSB ile sanayi sektörünün ihtiyacını karşılayıcı altyapıya sahip bölgeler oluşturulmuştur. Bu açıdan sanayinin teknolojik açıdan gelişiminde de OSB bölgelerinin önemi büyüktür. Bu tip bölgelerde uygulana mevzuat ve yönetmelikler OSB kanunu çerçevesinde oluşturulur.

OSB Kanunu hakkında bilgi

OSB Kanunu, 2000 yılında çıkarılan bir yasadır ve OSB bölgeleri ilgili kanun baz alınarak açılır. Ayrıca kanun ile bölgelerin nasıl idare edileceğine dair yönetmelik ve hükümlere yer verilir. OSB yasası ile sanayiye açık bölgelerin niteliğinden de bahsedilir. Kanuna göre OSB’ler, kamu yararı umularak kamulaştırma işlemi yapılabilen özel hukuk statüsüne sahip tüzel kişiliktir. Bu bölgelerin nasıl yönetileceğine dair hükümler de bulunur. Bu açıdan ilgili bölgedeki icracı organlar şu şekilde belirtilir:  müteşebbis heyet, denetim ve yönetim kurulu, bölge müdürlükleri yer alır.
OSB ilan edilecek yerlerin seçimine bakanlık koordinatörlüğünde karar verilir. Bakanlık yetkilileri ve OSB bölgesini işletecek kurumun yetkili kişileri tarafından yapılan incelemeler, çevre planına dair kararlara bakılarak yapılır. Herhangi bir engelin olmaması halinde kontrol edilen yerin veya yerlerin OSB alanı olarak ilan edilmesi için gereken prosedür işletilir. OSB ilan edilen yerlerin çevresi ile ilgili planlamaların da bir sene içerisinde yapılması gerekir. Bununla ilgili icracı organ ise, Çevre Bakanlığı ve ilgili belediyedir.
İlan edilen OSB bölgesinde ticari faaliyete başlamak isteyen bir girişimcinin yer tahsisi için OSB yetkili kurumuna başvurması gerekir. Mevzi ve o bölgedeki imar planına göre, yapıların inşasına yönelik yönlendirme ve işyerine müsaade ruhsatları verilebilir. Bu konulara ilişkin tüm yetki ve denetlemeler OSB tarafından yerine getirilir. OSB olacak bölgelerin kamuya ait olması halinde ilgili kuruluşlardan alınacak onaylar ile OSB sınırları belirlenebilir. Ancak ilgili bölgede özel şahsa ait arazilerin olması da muhtemeldir. Bu gibi durumlarda kamu menfaati nedeniyle kamulaştırma yapılabilir. Bu kararın alınmasında OSB heyetinin bakanlığa başvurması yeterlidir. Bakanlık, gerekli incelemenin yapılmasından sonra ilgili arazi için kamu yararı kararı alır ve kamulaştırma gerçekleşebilir.