Vergi hukukunda (özel usulsüzlük, usulsüzlük, vergi ziyaı şeklindeki) vergi cezalarına vücut veren eylemler dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nda suç olarak tanımlanmış eylemler hakkında yürütülen idari soruşturmalar, buradan savcılığa intikal eden ceza soruşturmaları, iddianame tanzim edilmesi sonrasında ceza mahkemesinde yapılan kovuşturma işlemleri, iç hukukta sonuç alınamaması halinde de Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ile alakalı olarak hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti ile mütalaa desteği veriyoruz . Uygulamada en çok karşılaşılan ve sahte fatura düzenleme, sahte fatura kullanma, defter ve belge gizleme olarak bilinen birtakım kaçakçılık suçları ve diğer kaçakçılık suçları ile alakalı ceza soruşturmasına intikal etmeden önceki safahat yönünden hukuki mütalaa vermek.

Vergi suçları bakımından, Danıştay tarafından da, dava şartı olarak kabul edilen vergi idaresi mütalaası yönünden hukuki mütalaa vermek.

Vergi idaresinden savcılığa intikal sürecinde nazara alınması gereken hususların tespiti ve yine ceza soruşturmasında etkin olarak hak kullanımının temini için hukuki danışmanlık ve şüpheli müdafiliği hizmeti vermek.

Kaçakçılık, vergi mahremiyetini ihlal ve mükellefin özel işini yapma gibi 213 sayılı Kanunda mündemiç vergi suçları bakımından ceza soruşturması ve kovuşturmaları aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği görevini yerine getirmek.

Sahte fatura düzenlemek ve kullanmak, defter ve belge gizlemek gibi uygulamada vergi suçlarının ağırlığını teşkil eden dava dosyaları bakımından, Danıştay içtihatları ile ilgili mevzuat hükümleri nazara alınarak dava avukatlığı hizmeti vermek.

Vergi mahkemelerinde kesinleşen veya istinaf veya temyiz neticesinde iç hukukta kesinleşen yargı kararlarına karşı öncelikle Anayasa Mahkemesi nezdinde, buradan sonuç alınamaması halinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Bireysel Başvuruların yapılması hususlarında hukuki danışmanlık ve mütalaa desteği vermek. Son 20 yılda neredeyse iki yılda bir olmak üzere çıkan vergi yapılandırma ve af kanunları ile alakalı olarak ceza davası dosyalarını ilgilendiren lehe durumlar ile alakalı olarak olağan ve olağan üstü kanun yollarının kullanılması ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve mütalaa desteği vermek.

Vergi suçları ile alakalı uygulamada karşılaşılabilecek ve burada ifade edilmemiş olan sair hallerde de hukuki danışmanlık ve mütalaa desteği vermek.