MARKA PATENT

BALRIUM Marka Patent Bürosu Avukat Yasemin BAL tarafından 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşuyla birlikte Marka Vekili vasıtasıyla Marka Oluşturma ve Marka Tescili, Türkiye’de ve Dünya’da Patent Tescili, Faydalı Model Tescili, Endüstriyel Tasarım Tescili, Coğrafi İşaret Tescili ve tescili sağlanan fikri ve sınai hakların ihlallerinin önlenmesi, ihlal edenlerin aleyhine ceza davalarının açılması ve ihlalin sebep olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için öncelikle sulh, mümkün olmazsa yargı yoluyla alanında kendini ispatlamış, bilgili, tecrübeli Marka Vekili eşliğinde “Marka Patent Vekilliği Hizmeti” vermektedir.
Yaşamsal, sanatsal, teknolojik, bilimsel, düşünsel ve iletişimsel gereksinimlerin artması, yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan fikri ve sınai unsurların tanımlanması, tescili ve korunması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 1883 yılında imzalanan “Endüstriyel Hakların Korunmasına Dair Paris Konvansiyonu” ile 1886 yılında imzalanan “Edebi ve Sanatsal Eserlerin Korunmasına Dair Bern Konvansiyonu’nun bir ürünü olan ve ülkeler arasında işbirliği ortamı yaratarak fikri hakların korunması ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla 1970 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan, 198 üye devletten oluşan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual Property Organization) bünyesindeki 26 uluslararası antlaşmanın 16’sına taraftır. Tarafı olduğumuz; Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual Property Organization) bünyesindeki Sınai Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi (10 Ekim 1925), Malların Kaynağı İle İlgili Sahte Veya Yanıltıcı İşaretlerinin Önlenmesine Dair Madrid Antlaşması (21 Ağustos 1930), WIPO Kuruluş Sözleşmesi (12 Mayıs 1976), Edebi ve Sanatsal Eserlerin Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi (01 Ocak 1996), Marka Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Antlaşması (01 Ocak 1996), Patent Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme (01 Ocak 1996),  Markaların Figüratif Unsurlarının Sınıflandırılmasına Dair Viyana Antlaşması (01 Ocak 1996), Endüstriyel Model ve Tasarımların Sınıflandırılmasına Dair Locarno Antlaşması (30 Kasım 1998), Mikroorganizmaların Uluslararası Saklanmasına İlişkin Budapeşte Sözleşmesi (30 Kasım 1998), Markaların Uluslararası Kaydına Dair Madrid Antlaşması Ve Bu Antlaşma’ya İlişkin Protokol (01 ocak 1999), İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi (08 Nisan 2004), Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Antlaşması’na Ek Cenevre Metni (01 Ocak 2005), Marka Kanunu Antlaşması (01 Ocak 2005),  WIPO Telif Hakları Antlaşması(14 Mayıs 2008), WIPO İcracılar ve Fonogramlar Antlaşması(14 Mayıs 2008) imzalanmıştır.
Bu süreç içinde WIPO antlaşmalarının yaptırımlar bakımından yeterli olmadığını düşünen ve ticari çıkarları bakımından kendileri için önem taşıyan fikri mülkiyet haklarının korunmasını talep eden bazı devletler müzakereler sonucu bu yöndeki bütün taleplerini “Uruguay Round-Uruguay Turu” kapsamına sokarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ-WTO) çatısı altında “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPS-The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)’nı 1995 yılında hayata geçirmişlerdir.  TRIPS Antlaşması, WIPO’dan farklı olarak WIPO ve WTO üyesi ülkelere fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda üye ülkelere uygulanacak yaptırımlar ile uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği noktasında hükümler içermektedir. Türkiye, TRIPS kapsamında 2000-2001 yıllarında inceleme geçirmiş olup mevzuat açısından TRIPS ile uyumlu bulunmuştur. İç hukuk düzenlemelerimiz kapsamında; 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler vasıtasıyla, Marka, Patent, Faydalı Model, Coğrafi İşaret, Barkod Tescili ve Belgelendirme (ISO, TSE, EU) işlemlerini; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında Fikri Mülkiyet Haklarının ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Sınai Hakların, Türkiye ve Dünya’da korunması işlemlerini yaparak “Marka Patent Vekilliği Hizmeti” verilmektedir.