SEKTÖREL DANIŞMANLIK

BALRIUM Sektörel Danışmanlık Bürosu Leyla Ayşe BAL tarafından 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Firmalar için sektörel yatırım seçenekleri oluşturmuş ve çalışmalarını organize ederek yönetmiştir. Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Akıllı Tarım ve Su Teknolojileri, Sağlık ve Bağımlılıkla Mücadele Teknikleri ve Uygulamaları, İthalat ve İhracat Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji ve Su Kaynakları Teknolojileri, Yeraltı Kaynakları ve Maden Teknolojileri ve Uygulamaları, Eğitim ve Belgelendirme, Sağlık Turizmi, Kültür ve Sanat, Basın ve Medya, alanlarında, kendini ispatlamış, analitik düşünen, bilgili, tecrübeli, yetenekli ve lisanslı Uzman Danışmanlar eşliğinde “Sektörel Danışmanlık Hizmeti” vermektedir.

Sektörel Danışmanlık analiz, sentez, raporlama, perspektif ve vizyoner strateji oluşturma ve uygulamalarından oluşmaktadır. Teknik ekip, piyasa koşulları, yasal uygulamalar, pazar analizi, sosyo-ekonomik alışkanlıklar dikkate alınarak ürün ve hizmet tabanlı fizibilite, raporlama ve analiz çalışmasının bilimsel disiplin ile üretilmiş, sentezlenmiş özetidir. Bilgi ile eylemin yatırım kararlarına rehberlik ve komuta ettiği süreç kurgulanmaktadır. Sektörel Danışmanlık alan firmanın en büyük avantajı olası yatırımların rantabl sonuçlar üretmesini risk analizi raporlaması yoluyla elde etmesi, bireysel ve kurumsal muhataplara sunarak hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmasıdır.

BİLİŞİM & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BALRIUM Bilişim ve İletişim Teknolojileri Grubu

Güncel ve güncel bilginin toplanması, toplanan bilginin teknolojik veriye dönüştürülmesi, dönüşen verinin bilgi olarak kaydedilmesi, analiz edilerek raporlanması, raporlanan bilgi ve verinin yeniden işlenmesi, değiştirilmesi ve dönüştürülmesi gibi algoritmik süreçleri bulma ve uygun soyutlamalar ile formül oluşturma işlemlerinin Ürün ve Hizmet Teknolojileri yoluyla hayata aktarılarak yaygınlaştırılması geleceğin “Bilişim ve İletişim Teknolojileri” kavramı ve uygulamalarının çıkış noktasını oluşturmaktadır.
BALRIUM Bilişim ve İletişim Teknolojileri Grubu çözüm ortağı Sepehr Intelligent Systems Private Research Group (SISPReG)’un işbirliğiyle Stratejik Ağ Güvenlik Sistemleri, Stratejik İletişim Güvenlik Sistemleri, Dijital İş Zekası Geliştirme, Global Dijital Dönüşüm Borsası konularında stratejik yazılımlar üreterek know-how transferleri yapmakta ve sektörde faaliyet gösteren firmalara “Bilişim ve İleşitim Teknolojileri Danışmanlık” hizmetini vermektedir.

SAĞLIK & BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BALRIUM Bağımlılıkla Mücadele Grubu

Sağlık hizmetleri sisteminin kamu ve özel kurumları ve bu kurumların ürettiği hizmetlerin uygulanma stratejileri ve sağlık ve bağımlılık konularına yaklaşımlarının çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin kamu, özel ve gönüllülerin ilişki ağının bütünü Sağlık ve Bağımlılıkla Mücadele Politikalarını oluşturmaktadır. Bağımlının tedavi, rehabilitasyon ve sosyal entegrasyonu süreçlerinin olanak ve kapasitesinin artırılması, alternatif sosyal politikaların belirlenmesi zorunludur. BALRIUM Bağımlılıkla Mücadele Grubu, onbinlerce bağımlı üzerinde denenip, yüksek oranlarda arındırma sağladığı ispatlanan, 6 gün süren akselere nöro regülasyon ve aile terapisi programıyla, bağımlının ailesine ve sosyal çevresine kazandırılması projesini yasal merciler nezdinde hayata geçirme çalışmalarını yürütmektedir. Sektörde faaliyet gösteren hastaneler ve doktorlara “Opiyat Bağımlılığıyla Mücadele Danışmanlığı” hizmetini vermektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SU KAYNAKLARI

BALRIUM Yenilenebilir Enerji Grubu çözüm ortağı BALRIUM Enerji ile yenilenebilir enerji kaynakları politikalarının oluşturulması ve gerekli yeterli uygulama ihtiyaçlarının belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynakları politikalarının oluşması çalışmalarını yürütmektedir.

Dünya tükenmekte olan bor, doğalgaz, kömür, petrol gibi yenilenmesi uzun zaman alan fosil kaynaklı enerjilerin yerine, bölgesel koşullar ve elde edilebilme kolaylığı ve ekonomik maliyetleri gözönünde tutarak güneş, rüzgar, dalga, biyokütle, jeotermal, hidrolik, hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. BALRIUM Yenilenebilir Enerji Grubu çözüm ortağı BALRIUM Enerji ile yenilenebilir enerji kaynakları politikalarının oluşturulması ve gerekli yeterli uygulama ihtiyaçlarının belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynakları politikalarının oluşması çalışmalarını yürütmektedir.
Balrium Su Grubu yakın gelecekte yaşanacak en büyük tehlikelerin başında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi olduğu bilinciyle hareket ederek çözüm ortağı Liquitech Grup ile yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kimyasallardan ve ağır metallerden arındırılması için ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların işbirliğiyle ARGE çözümleri ve know-how oluşturmaktadır. Sektör firmalarına “Yenilenebilir Enerji ve Su Kaynakları Politikaları” hizmeti vermektedir.

EĞİTİM & BELGELENDİRME

BALRIUM Eğitim ve Belgelendirme Grubu kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, mesleki eğitimin ve belgelendirmenin önemini kavramış, tarafsız, tutarlı, etik ilkeleri ve disiplini içselleştirmiş eğitimciler ve uzmanlarla “Eğitim ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri” vermektedir.

Türkiye’de her alanda eğitimlerin verilmesi ve belgelendirme denetimlerinin yapılması, kalite standardizasyonun bilimsel ve sistematik kriterlerle sağlanması, kararlı, tutarlı ve güvenilir ürün ve hizmetlerle fark yaratarak uluslararası piyasalarda fark yaratan kişi ve firmaların oluşmasını sağlamaktadır. ISO/IEC17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006 ve ISO 50003 standartlarının ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin öngördüğü gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini, denetim ve yeterlilik seviyelerini uygulayarak verilen eğitim uluslararası piyasalarda ürün ve hizmetin güvenilirliğine katkı sağlayan önemli unsurların başında gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, 10. Kalkınma Planı ve Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi kapsamında yapılan kararlı ve tutarlı eğitimler işgücü piyasasında kaliteli ve güvenilir sonuçların oluşmasını sağlayan ve kilit paydaşları tatmin eden sonuçlara ulaşmaktadır. BALRIUM Eğitim ve Belgelendirme Grubu kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, mesleki eğitimin ve belgelendirmenin önemini kavramış, tarafsız, tutarlı, etik ilkeleri ve disiplini içselleştirmiş eğitimciler ve uzmanlarla “Eğitim ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri” vermektedir.

KÜLTÜR & SANAT

BALRIUM Kültür ve Sanat Grubu

Ulusal ve bölgesel kültür ve sanat alanında çeşitliliğe saygı gösterilmesi, kültürel mirasın korunması, dil, edebiyat, tiyatro, sinema, dans, resim, yazın, spor, müzik, arkeoloji, mimari, el sanatları gibi yöresel ve etnik kültür çeşitliliğin teşviki, kent ve ülke ölçeğinde kurumsal ve profesyonel yapılarla kültürel ve yaratıcı endüstrilerin müze, bienal, sergi, performans, gösteri, yarışma, sempozyum ve konferanslarla yaygınlaştırılması, ekonomik büyüme ve şehir plancılığını içeren kurumsal yapıların uluslararası ağların bir parçası haline gelmesi desteklenmektedir. BALRIUM Kültür ve Sanat Grubu, kültür ve sanat alanında çeşitliliğe saygılı, kültürel mirasa sahip çıkan, kültürel ve sanatsal faaliyetleri finansal anlamda destekleyen projeler, sunumlar üretip kitlelere ulaştıran, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin oluşmasına katkı sunan, kültürel ve sanatsal yapıların, sanatsal çalışmalarının kitleselleşmesi desteklerini esirgemeyen, sanat ve kültür alanında müze oluşturma faaliyetlerini destekleyerek yaygınlaştırılması için sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sanatçılarla işbirliği yaparak “Kültür ve Sanat Politikaları Danışmanlığı” hizmetini vermektedir.

TARIM TEKNOLOJİLERİ

Balrium Tarim Teknoloji Grubu

Türkiye’de tarım yapılan toprakların uzun yıllar kimyasallar ve ağır metallere kalması akıllı teknolojik arındırmayı zorunlu hale getirmiştir. Topraklarımızın kireçli ve yüksek Ph değerine sahip olması nedeniyle bitkinin ihtiyaç duyduğu mineralleri teknolojiyle elde eden “Akıllı Gübre”, bitkinin hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlayan verimi artıran, bitki zararlılarının üremesini uzun süre engelleyen, kaliteli ürün elde edilmesini verilerle ispatlayan “Tuva Sıvı Gübre” geleceğin Tarım Teknolojilerinin belkemiğini oluşturmaktadır.
BALRIUM Tarım Teknolojileri Grubu çözüm ortağı Liquitech & TUVA’nın işbirliğiyle Toprağın ve Sulama Suyunun Kimyasallardan ve Ağır Metallerden Arındırılması, Bitki Zararlılarının Üremesinin Uzun Süreli Durdurulması, Yüksek Verim ve Kaliteli Ürün elde edilmesi konularında ARGE çalışmaları yaparak know-how üretmekte ve sektörde faaliyet gösteren firmalar ve kooperatiflere “Tarım Teknolojileri Danışmanlığı” hizmetini vermektedir.

İTHALAT & İHRACAT

BALRIUM İthalat ve İhracat Grubu

Türkiye Dış Ticareti toplumun refah düzeyinin artması, bölgesel ekonomik farklılıkların giderilmesi, ekonomik büyüme küresel ekonomiyle entegrasyonu amacıyla, yeni ticari pazar ve ilişkiler kurup geliştirilmesi, pazar çeşitliliğinin ve pazarlık gücünün artırılması, pazarlama ve finans risklerinin azaltılması, ihracat bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, yatırım ve ticaret hacminin büyümesi çalışmalarının yanı sıra uzun vadede köklü ve yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi zorunludur.
BALRIUM İthalat ve İhracat Grubu çözüm ortakları AJ Grup ve Tamimi Grup’un işbirliğiyle Rusya, İran, Ortadoğu ve Türkiye arasında gıda ve sağlık malzemeleri, işlenmiş metal ve petrokimya ürün ve ve ekipmanlarının karşılıklı ticaretini ve ticari ilişkilerini geliştirmektedir. Yeni ürünler ve ürünlerin farklı sektörlerde kullanılmasını sağlayacak yeni pazarlar bularak “İthalat ve İhracat Danışmanlığı” hizmetini vermektedir. Devamı için tıklayınız.

YERALTI KAYNAKLARI & MADEN

Yeraltı Kaynakları ve Maden Danışmanlığı

Türkiye’nin doğal sermayesi ve yeraltı zenginliklerinin yenilenemez niteliğine dikkat edilerek, endüstriyel sektörlerin hammadde ihtiyaçlarına uygun yeni yatakların aranması ve geliştirilmesi, endüstride kullanılabilir yeraltı kaynakları dışında kalan yeni seçeneklerin üretilmesi, tenör zenginleştirme ve arama ve işlemede kullanılan makine teçhizat teknolojilerinin geliştirilmesi, mühendislik hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve işletmelerin iç fizibilitelerinin yanında çevre ve öteki doğal sermayeye etkilerine özen gösteren işletme politikalarının uygulanması, ülkenin kaynak güvenliğinin sağlanması için işlenmemiş hammaddenin ihracatından özellikle kaçınılmalıdır. Birikimi ve donanımı ile Dünya’daki en güçlü jeolojik araştırma kurumlarından biri olan MTA’nın bilimsel teknik ve ekonomik verilerin derlenip, pazar ve fiyat hareketlerinin izlendiği, yeni teknolojiler ve araştırmalara ilişkin haber ve bilgilerin derlenip kitlelerle paylaşıldığı yeni yapıya kavuşturulması zorunludur. BALRIUM Grup çözüm ortağı İdeal Maden’in işbirliğiyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla artizanal madenciliği koruyup geliştirmek için firmalara “Yeraltı Kaynakları ve Maden Danışmanlığı” hizmeti vermektedir. Devamı için tıklayınız.

SAĞLIK TURİZMİ

BALRIUM Sağlık & Bağımlılık Turizmi Grubu

Dünya’da sağlık turizminin gelişmesi Türkiye’yi sağlık turizminin merkezine koymayı ve turizm gelirlerini artırmayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nı “Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü” imzalamaya, sağlık ve turizm firmaların standardizasyonunu sağlayacak uygulamaları başlatmaya, Türk doktorlarının kaliteli ve başarılı sağlık operasyonlarını, kaliteli, teknolojik ve rekabetçi sağlık hizmet anlayışını, medikal ve termal merkezler, bölgesel turistik değerler ve geleneksel Türk konukseverliğini Dünya ülkelerine tanıtan kampanyaları düzenlemeye götürmüştür. BALRIUM Sağlık & Bağımlılık Turizmi Grubu çözüm ortağı Turizm ve Seyahat Acentaları İşverenleri Sendikası (TURSAS)’ın işbirliğiyle turizm şirketlerinin ve sağlık koruluşlarının sağlık turizmi süreçlerinin her aşamasında standardizasyon sağlayacak eğitimler, sağlık turizmi özelinde kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Türkiye’nin Sağlık Turizmi Politikaları’na katkı sağlayacak projeler oluşturup hayata geçirmeye, bilimsel toplantılar düzenlemeye özen göstermektedir. Turizm ve Sağlık sektöründeki firmalara ve çalışanlarına “Sağlık Turizmi Danışmanlığı” hizmeti vermektedir.

BASIN & MEDYA

Basının  asli görevlerine dönüşmesi ve tarafsız niteliğine bürünmesi, basın mensuplarının haklarına kavuşmasını sağlamak üzere sektöre ve sektör çalışanlarına" Balrium Grup Basın ve Medya Danışmanlığı" hizmeti verilmektedir.

Basın dünyası fikir gazeteciliği mantığıyla çalışırken, ürettiği içeriğe kullanım değeri oluşturan ticari gazeteciliğe ve sonrasında tüketim kalıplarını genişleten, dezenformasyonu körükleyen etik ilkelerden uzaklaşan endüstriyel medya sektörüne dönüşmüştür. Medya yatırımlarının pahalı oluşu, sektörün rekabetçi doğası ve reklam bağımlılığı, sektörün ekonomik, politik ve kültürel hayattaki değişimlerin taşıyıcısı ve yansıtıcı rolünü popüler kitlesel yayıncılığa evriltmiştir. Medyanın görsel-işitsel dilinin düşünme faaliyetini engelleyebilme yeteneği, iletişim ve bilişim seçenekleri ve araçlarının çeşitliliği, manipülasyon gücü ve gücün çıkar amaçlı kullanılabilmesi ihtimali sektöre stratejik önem kazandırmıştır.
Klasik medya çalışanlarının toplam sendikalaşma oranının %2,5’lar civarında oluşu toplumsal eşitsizliği kurumsallaştırırken, sosyal medya araçlarının artması ve kullanıcılarının eğitimsizliği kitlesel ayrışmayı körüklemektedir. Basının asli görevlerine dönüşmesi ve tarafsız niteliğine bürünmesi, basın mensuplarının haklarına kavuşmasını sağlamak üzere sektöre ve sektör çalışanlarına” Balrium Grup Basın ve Medya Danışmanlığı” hizmeti verilmektedir.