UZLAŞTIRMA

BALRIUM Uzlaştırma Bürosu 2018 yılında Uzlaştırmacı Murat Bal tarafından İstanbul’da kurulmuştur. 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun değiştirilen 253. maddesi kapsamında sayılan “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, Kasten yaralama, Taksirle yaralama, Tehdit, Konut dokunulmazlığının ihlali , Hırsızlık, Dolandırıcılık, Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar” özelinde, bu suçların faili ve mağduru arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ile belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde ”Uzlaştırma Hizmeti” vermektedir.

Ceza Muhakemeleri Kanununun sağladığı temel hak ve güvencelere sahip suçtan zarar gören gerçek kişi veya kamu tüzel kişileri hariç özel hukuk tüzel kişisi mağdurlar ile suçun faili gerçek kişiler, güvenli, denetimli ve etik ilkelerin hakim olduğu, sevgi, saygı ve onarıcı adalet anlayışıyla oluşturulan bir ortamda uzlaştırma sürecine özgür iradeleriyle etkili şekilde katılarak, Uzlaştırma Yönetmeliği bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı sicilinde kayıtlı bağımsız, tarafsız ve önyargısız uzlaştırmacı nezaretinde soruşturma, kovuşturma ve kesin hüküm sürecini barışma ile sona erdirmektedirler.

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar Listesi (ÖNİZLEME)

Uzlaştırmaya tabi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255’nci maddelerinde düzenlenen suçlar ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 24’ncü maddesiyle suça sürüklenen çocukları kapsayan güncel hukuki mevzuat (Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) bilgisi, sistematik iletişim ve çözüm yöntemlerini uygulama tecrübesi ve yeteneklerine sahip uzlaştırmacılar tarafından gizlilik ve eşitlik ilkeleri ile etik ilkeler uygulanmaktadır.

Uluslararası nitelik ve yabancılık unsuru taşıyanlar dahil olmak üzere, suçun ön ödeme kapsamına girmemesi, soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan olmaması şartıyla; kamu davası açılmaya yeterli şüphenin bulunması halinde kamu davası açılmadan önce soruşturma safhasında uzlaştırma gerçekleştiğinde, uzlaştırmaya konu edim yerine getirilmişse kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilir ve fail çocuk ise çocuk hakimi koruyucu ve destekleyici tedbirler verir. Edimin yerine getirilmesi ileri bir tarihe ertelenmişse kamu davasının ertelenmesi kararı verilir. Kovuşturma şartları (şikayet, izin, talep ve karar) gerçekleşen suçlarda kovuşturma aşamasında uzlaştırma gerçekleştiğinde fail edimi yerine getirmişse dava düşer, failin edimini yerine getirmesi ileri bir tarihe bırakılmışsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilir.

Uzlaştırma faaliyeti salt tarafların müzakere süreçlerinin uzlaşma tutanağına bağlanmasını sağlayacak müzakere ve uzlaşma çalışmalarından oluşmaz. Tarafların uzlaştırma sürecini ve sürece hakim ilkeleri anlamalarını sağlayacak bilgilendirmenin yanı sıra, uzlaştırmayı sağlayacak uygun tedbirlerin alınacağı, özel durumlarının gözönünde bulundurulacağı, belge ve bilgilerin istisnalar dışında korunacağı, uzlaştırma sonunda tazminat yükümlülüklerinin olmayacağı konularında bilgilenmeleri ve uzlaştırma tutanağının Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın arşivinde toplanmasını da sağlamaktadır.