MALİ MÜŞAVİRLİK

BALRIUM Mali Müşavirlik Bürosu 1987 yılında Leyla Ayşe BAL tarafından İstanbul’da kurulmuş olup, 2001 yılından beri Mali Müşavir Murat BAL tarafından yönetilmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulan ve şahıs şirketi sayılan kollektif şirket ile komandit şirketlerin; sermaye şirketi sayılan anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 18’nci bölümünde tanımlanan ve şahıs şirketi sayılan adi şirketlerin kuruluş ve tescil işlemlerinin yapılması, vergi mükellefiyetliklerinin oluşturulması, vergi hukuku çerçevesinde doğabilecek risklerin tespiti ve önüne geçilmesi, mükelleflerin KDV iadesi  işlemlerinin yapılması, muhasebe kayıt ve defterleri ile mali müşavirlik kayıt ve defterlerinin tutulması işlemlerinin yapılması, yabancı uyruklu çalışanları da dahil olmak üzere şirketlerin tüm çalışanları bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na uygunluğun temini, denetlenmesi, bordrolama hizmetlerinin ve stopaj vergisi işlemlerinin yapılması hizmetini titizlikle yürüten Mali Müşavir Murat BAL, deneyimli mali müşavirler ve serbest muhasebeciler ekibiyle birlikte “Mali Müşavirlik Hizmeti” vermekte, mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri ile problemleri konusunda da sonuç odaklı ve  koruyucu çözümler üretmektedir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

Büyükşehirlerde Veraset İntikal Vergisi işlemlerinin yapılması için Veraset İntikal Vergi Daireleri bulunmaktadır. Küçük şehirlerde ise Vergi Dairesi’nin içinde bir birim Veraset İntikal Vergisi işlemleri için oluşturulmuştur.
İdari Para Cezaları, Veraset İntikal Vergi Cezaları ve bunların gecikme faizleriyle karşılaşmamak için, Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve Veraset İntikal Vergi Dairesi’ne verilerek Veraset İntikal Vergisi ödemelerinin tamamlanası mirasçılar, bağış alanlar ve talihlilerin özellikle dikkat etmesi gereken hususlardandır.

DEVAMINI GÖR

ŞİRKET KURULUŞU

 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Kollektif Şirket Kuruluşu
 • Komandit Şirket Kuruluşu
 • Adi Ortaklıklar Kuruluşu
 • Gerçek Kişiler Kuruluşu
 • Kooperatif Kuruluşu

HİSSE DEVRİ

 • Anonim Şirket Hisse Devri
 • Limited Şirket Hisse Devri
 • Kollektif Sirket Hisse Devri
 • Komandit Şirket Hisse Devri
 • Adi Ortaklık Hisse Devri
 • Kooperatif Hisse Devri

GENEL KURUL (OLAĞAN & OLAĞANÜSTÜ)

 • Anonim Şirketlerde Olağan & Olağanüstü Genel Kurul
 • Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul
 • Kollektif Sirketlerde Olağan & Olağanüstü Genel Kurul
 • Komandit Şirketlerde Olağan & Olağanüstü Genel Kurul
 • Adi Ortaklıklarda Olağan & Olağanüstü Genel Kurul
 • Kooperatiflerde Adres Nakli

SGK İŞLEMLERİ

 • İşveren Sigorta Dosyası Açma & Kapama
 • İşe Giriş Bildirgesi & İşten Çıkış Bildirgesi
 • Aylık Sigorta Prim Ve Hizmet Bildirgesi
 • Hizmet Sözleşmesiyle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar
 • İkale Sözleşmesinden Kaynaklanan Vergi İadesi
 • Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar

SERMAYE ARTIRIMI & AZALTILMASI

 • Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı & Sermaye Azaltılması
 • Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı & Sermaye Azaltılması
 • Kollektif Şirketlerde Sermaye Artırımı & Sermaye Azaltılması
 • Komandit Şirketlerde Sermaye Artırımı & Sermaye Azaltılması
 • Adi Ortaklıklarda Sermaye Artırımı & Sermaye Azaltılması
 • Kooperatiflerde Sermaye Artırımı & Sermaye Azaltılması

GÖTÜRÜ USÜLE TABİ KİŞİLER

 • Götürü Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • 3 Aylık Kdv Beyannamesi

ŞUBE AÇILIŞI & KAPANIŞI

 • Anonim Şirketlerde Şube Açılışı & Kapanışı
 • Limited Şirketlerde Şube Açılışı & Kapanışı
 • Kollektif Sirketlerde Şube Açılışı & Kapanışı
 • Komandit Şirketlerde Şube Açılışı & Kapanışı
 • Adi Ortaklıklarda Şube Açılışı & Kapanışı
 • Kooperatiflerde Şube Açılışı & Kapanışı

VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

 • Vergi Dairesi Açılışı & Kapanışı
 • Kdv İadesi
 • Kesinti Yoluyla Gelir Vergisi İadesi
 • Komandit Şirketlerde Adres Nakli
 • İkale Sözleşmesinden Kaynaklanan Vergi İadesi
 • Vergi Ziya & İpc & Özel Usulsüzlük Cezaları & Uzlaşma

BEYANNEME DÜZENLEME & DÜZELTME BEYANI

 • Kdv I Beyannamesi
 • Kdv Iı Beyannamesi
 • Gelir Stopaj (Muhtasar) Beyannamesi
 • Gmsi Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Form Ba / Bs Beyannamesi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Geri Kazanım Beyannamesi
 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • Münferit Beyanname
 • Gelir Vergisi İhtiyari Beyanname (67. Mad.)
 • Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi
 • Özel İletişim Vergisi Beyannamesi
 • Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
 • Emlak Beyannamesi
 • Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi

ADRES NAKLİ

 • Anonim Şirketlerde Adres Nakli
 • Limited Şirketlerde Adres Nakli
 • Kollektif Sirketlerde Adres Nakli
 • Komandit Şirketlerde Adres Nakli
 • Adi Ortaklıklarda Adres Nakli
 • Kooperatiflerde Adres Nakli

MERKEZ NAKLİ

 • Şehir İçi
 • Şehir Dışı

Mali Müşavir Murat BAL; mükelleflere, kaliteli, anlaşılabilir, uygulanabilir ve küresel olarak kabul görmüş bir muhasebe standardı belirlemek ve bu standartların benimsenmesini teşvik ve kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslar arası bir organizasyon olan IFRS (International Financial Reporting Standards) Vakfı tarafından oluşturulan UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)’na uygunluğu sağlama yönünde finansal raporlama hizmeti sunduğu gibi; merkezi Kaliforniya’da bulunan ve uluslar arası akreditasyon faaliyeti yürüten kamu yararı amaçlı bir şirket olan IAS (İnternational Accreditation Service) standartlarına uygunluk yönünden de iç denetim hizmeti vermektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı Standartlarına uygun olarak yıllık finansal yönetim planlaması, konsolide finansal tabloları ve analizlerinin hazırlanması, yönetim, defter, kayıt ve belgelerin muhasebeleştirilmesi, vergilendirme, beyanname ve raporlamaya yönelik mali hususların vergi dairesi ve vergi mahkemelerinde çözümüne yönelik süreci güncel vergi mevzuatı bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip mali müşavirlerimiz ve serbest muhasebecilerimiz takip etmektedir.

Mali yıl içindeki bütün iş ve işlemler mevzuata uygun yorumlanıp, uygulanmakta, mali gelişmeler ve güncel mevzuat değişimleri büyük bir dikkat ve özenle takip edilmektedir.

Mali Müşavirlerimiz, iş ve işleyişe etki edecek bütün belge ve bilgileri mali yıl içindeki sorumluluk takvimine uygun olarak düzenleyip, uygulama, doktrin görüşleri ve yüksek mahkeme kararlarıyla destekleyerek oluşturduğu bütün mali belgeleri yetkili ve görevli idari birimlere hukuki süre içinde sunarak mali müşavirlik büromuz bünyesinde mali müşavirlik faaliyetini yürütmektedir.

Mali Müşavirlik faaliyeti salt mali hususların idari makamlar nezdinde yürütülmesi ve çözümlenmesini sağlayacak mali çalışmalardan oluşmaz. Türkiye’de yabancı ortaklı veya yerel ortaklı şahıs firma veya şirket kuruluşu, şirketlerin birleşmesi veya ayrılması, tasfiye veya fesih, genel kurul ve sermaye artışı, hisse devri, beyanname düzenleme veya analiz yapıp uygulamakta ve vergi mahkemelerinde mükelleflerinin haklarını savunmayı da kapsamaktadır.

Mali Müşavirlik büromuz, mali sorunlarına stratejik çözümler arayan gerçek ve tüzel kişilerden oluşan mükelleflerini mali yılın her aşamasında yüksek teknoloji içeren iletişim kanallarıyla bilgilendirerek bilgi akışını sağlamaktadır.

3568 Sayıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (ÖNİZLEME)