Limited ve anonim şirketleri tarafından düzenlenen genel kurul toplantıları hem olağan hem de olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü genel kurul toplantıları, gereksinim görüldüğü zaman dilimleri içerisinde veya şirket ile alakalı acilen alınması icap eden kararların onaylanması için zorunlu veya ivedi olarak toplanabilir. Bu toplantıların herhangi bir tayin edilen zamanı yoktur ve toplantıya gereksinim duyulan dönemlerde yapılır. Yönetim kurulu tarafından görev süresi dolmuş olmasına rağmen olağan genel kurula toplantı çağrısı yapabilir. Kurulun olmaması veya toplantı nisabına erişememesi gibi durumlarda ise, mahkemeden izin alınarak pay sahibi tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir.

Olağan genel kurul hakkında bilgiler

Olağan genel kurul toplantıları ile şirket hakkında birtakım kararlar alınır ve bu kararlar icra komitesi tarafından uygulamaya konulur. Genel kurulda, şirket organlarının tayin edilmesi ve seçimi işlemleri yapılır. Finansal tabloların kontrolleri, değerlendirmeler ve yönetim kurulu tarafından yapılan yıllık faaliyet raporları görüşülür. Ayrıca, elde edilen şirket karının nasıl kullanılacağına yönelik kararlara da imza atılır. Karın dağıtılıp dağıtılmayacağı ve bununla ilgili oranlar üzerinde müzakere edilir. Her mali dönemde genel kurul toplanabilir ve şirket hakkında belirlenen gündem üzerinde görüşmeler yapılır.

Olağan genel kurul ne zaman toplanır?

Genel kurulla ilgili toplantılar hesap dönemi bitiminde yapılır. Bu süreden sonraki 3 aylık dönem içerisinde genel kurulun toplanması lazımdır. Dolayısıyla, hesap dönemini takvim yılı olarak tayin eden kurumların toplantı dönemlerin yılın ilk 3 ayı içerisinde yapılmış olur. Ancak özel hesap dönemi bulunan firma ve şirketlerin varlığından da söz etmemiz gerekir. Bu gibi firmalarda belirlenen hesap döneminden sonraki 3 aylık süre içerisinde toplantılar yapılır. Toplantıya çağırma yetkisi, yönetim kurulundadır. Ancak yönetim kurulunun bulunmaması veya sürekli tam sayı olarak toplanamaması gibi hallerde pay sahibi tarafından mahkeme kararı alınarak da genel kurul toplantıları yapılabilir.
Genel kurul toplantılarındaki gündemi oluşturan hususlar ise şu şekildedir: Öncelikle başkanlığın oluşturulması sağlanır. Daha sonra, faaliyet raporları açıklanır ve üzerinde müzakereler yapılır. Bağımsız denetçi tarafından yapılan araştırma ve incelemeler de toplantı gündemine dahil edilir. Finansal tablolar kontrol edilir ve şirket hedeflerinin ne kadarının gerçekleştirildiğine yönelik kontroller yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, ücret ve primleri ile alakalı konular tespit edilir. Yönetim kurulu üye seçimleri ve esas sözleşmede yer verilmemesi halinde bunların görev sürelerinin tespit edilmesi konularındaki gündem işletilir.