Şirket veya hisse devri esnasında işletilecek sürecin titiz yürütülmesi ve profesyoneller tarafından takip edilmesi lazımdır. Çünkü hisse devri sırasında yapılacak hata ve yanlışlardan dolayı hedeflenilen devir gerçekleşmeyebilir. Bu da, bir dizi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yapılması gereken her iki tarafın da devir sürecini uzmanlara bırakması ve sonucu kontrol etmeleridir. Bu bakımdan hisse devri ile alakalı bilinmesi gereken bazı notları açıklıyoruz.

Hisse devri hakkında bilgi

Limited şirketin devredilmesi sırasında veya bir hissedarının hissesini başka birine devri anında, söz konusu hissedarın limited şirketine ortak olduğunu gösterir belgeye veya kağıtlara hisse senedi denilir. Bunlar hamiline yazılabilir veya nama olarak da yazılabilir. Bu açıdan her iki kavramın açıklanması yerinde olacaktır. Hamiline hisse senetleri, şirket hissesinin kime ait olduğunu doğrudan belgeleyen bir kağıdı ifade eder. Bu hissenin üzerinde bir isim yazmaz ve kıymetli evrak kimin elinde ise, sahibinin de odur. Böyle bir kağıdın devri sırasında kağıdın üçüncü tarafa verilmesi ile hisse devri gerçekleşmiş olur. Bu işlem sırasında ciro veya daha farklı bir işlem gereksinimi söz konusu değildir. Hisse devri, kısa sürede gerçekleşebilir.
Limited şirketlerdeki hisselerin hepsi hamiline değildir. Nama yazılı hisseler de bulunabilir. Böyle bir hissenin üzerinde sahibinin kim olduğu bilgisine yer verilir. Bu nedenle böyle bir hissenin devri sırasında senedin ciro edilmesine gerek duyulur. Ciro işlemleri, tam veya beyaz ciro olarak yerine getirilebilir. Kanunen herhangi bir kısıtlamanın olmaması durumlarında nama cihetinden hisselerin ciro ile farklı sermayedarlara devredilmesinde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Pay devrinin yapılmak istenmesi halinde ilgili devrin pay defterine geçilmesi lazımdır. Ayrıca, şirkete ortak kişilerin 4’te 3’ünün pay devrini onaylamaları da gerekir.

Devir işlemi ile alakalı prosedür

Devir işlemleri sırasında uygulanması gereken bir dizi prosedürler de yerine getirilmelidir. Hisse devrinin geçerliliğini sağlayıcı adımlardan biri devir sözleşmesinin noter huzurunda yapılmasıdır. Noter’de hissenin devri için temlik sözleşmesi düzenlenir ve taraflarca onaylanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şirket ortaklarını ifade eden çoğunluğun şirketin 4’te 3’üne sahip olmasıdır. Bu koşulun sağlanmasından sonra şirket tarafından alınan noterde hazırlanan temlik sözleşmesinin ortaklarca da onaylanması gerekir. Karar onaylandıktan sonra hisse devri gerçekleşir ve söz konusu değişimin bağlı bulunan sicil müdürlüğüne beyan edilmesi lazımdır.
Hisseyi devredecek sermayedarın şirket müdürü olması halinde devirden sonra müdürlük vazifesi sona erecekse, genel kurulda alınan karara ilgili notun da eklenmesi gerekir. temlik sözleşmesinde ise, hisse için ödenmesi gereken miktarın ödenip ödenmediğine dair notun yazılması şart değildir.