Büyükşehirlerde Veraset İntikal Vergisi işlemlerinin yapılması için Veraset İntikal Vergi Daireleri bulunmaktadır. Küçük şehirlerde ise Vergi Dairesi’nin içinde bir birim Veraset İntikal Vergisi işlemleri için oluşturulmuştur.
İdari Para Cezaları, Veraset İntikal Vergi Cezaları ve bunların gecikme faizleriyle karşılaşmamak için, Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve Veraset İntikal Vergi Dairesi’ne verilerek Veraset İntikal Vergisi ödemelerinin tamamlanası mirasçılar, bağış alanlar ve talihlilerin özellikle dikkat etmesi gereken hususlardandır.

Veraset İntikal Beyannamesi Düzenlemesi Gereken Kişiler

 1. Mirasçılar : Vefat edenin murisin veya hukuken ölümüne karar verilen gaiplerinden kalan taşınmaz mal, tescile tabi motorlu araç, gemi, uçak, şirket hissesi, silah ve diğer menkul malların sahibi olmaya ırsen veya hukuken hak kazanan, Veraset İlamı ile belirlenen gerçek veya tüzel kişiler mirasçıdır. Türkiye’de bulunan ve miras kalan tescile tabi motorlu araç, gemi, uçak, şirket hissesi, silah ve diğer menkul mallar ile Türk vatandaşlarına ait yurt dışında bulunan taşınmaz mal, tescile tabi motorlu araç, gemi, uçak, şirket hissesi, silah ve diğer menkul malların bedelleri istisna sınırının altında kalsa dahi Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi düzenlenmesi zorunludur.
  * Türk Vatandaşlarının Türkiye dışında bulunan mallarının Türkiye’de ikametgahı olmayan yabancı mirasçılara intikali halinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi düzenlenmez.
 2. Bağış (ivazsız intikal) Alan : Bağışlayanın bağışladığı malın sahibi olmaya hak kazanan gerçek kişi veya tüzel kişiler bağış alandır. İstisna sınırının üstünde kalan ve bağışlanan taşınmaz mal, tescile tabi motorlu araç, gemi, uçak, şirket hissesi, silah ve diğer menkul mallar için 1 Ay içinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi düzenlenmesi zorunludur. Türkiye’de ikamet eden yabancı bir şahsa Türkiye’de bulunan malın ivazsız intikal (bağış) yapılan malların istisna dışında kalan kısımları için Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi düzenlenmesi zorunludur.
  * Türkiye’de bulunan bir malin yabancıdan yabancıya ivazsız intikal (bağış) yapılan malların istisna dışında kalan kısımları için Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi düzenlenmesi zorunludur.
  ** Türk Vatandaşlarının Türkiye dışında bulunan mallarının Türkiye’de ikametgahı olmayan yabancı bağış alanlara ivazsız intikali halinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi düzenlenmez.
 3. Talihli : Şans oyunlarında veya gerçek kişiler / tüzel kişilerce düzenlenen yarışma veya çekilişlerde ikramiye kazanan kişiler istisna sınırının üstünde kalan ikramiyeler için Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi düzenlenmesi zorunludur.

Veraset İntikal Beyannamesi Düzenlenmesi İçin Yasal Süre

 • Muris Türkiye’de vefat etmişse ve mirasçılar Türkiye’de yaşıyor ise 4 Ay
 • Muris Türkiye’de vefat etmişse ve mirasçılar Türkiye’de dışında yaşıyor ise 6 Ay
 • Muris yurtdışında vefat etmişse ve mirasçılar Türkiye’de yaşıyor ise 6 Ay
 • Muris yurtdışında vefat etmişse ve mirasçılar ölümün olduğu ülkede yaşıyor ise 4 ay
 • Muris yurtdışında vefat etmişse ve mirasçılar başka bir ülkede ise 8 Ay
 • Gaiplik durumunda ise 1 Ay

Veraset İntikal Beyannamesi İçin Gerekli Belgeler

 • Vefat edenin ölmeden önce son ikamet ettiği mahalle muhtarlığından alınacak Ölüm ve Defin Belgesi Aslı,
 • Sulh Mahkemesi veya Noterlikten düzenlenen Veraset İlamı Aslı,
 • Noterlikten düzenlenen Bağışlama Sözleşmesi Aslı,
 • Vasiyetname Aslı,
 • Borçlar ve masrafları gösterir Belgeler,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal taşınmaz ise :
  • Taşınmazların Tasdikli Tapu Kayıtları,
  • Taşınmazların bağlı olduğu belediyelerden alınacak Tasdikli Emlak Beyannamesi Sureti,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal banka mevduatı ise mevduatın bulunduğu bankalardan alınacak mevduat miktarını gösterir Banka Belgesi Aslı,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal Motorlu vasıta ise, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği Ruhsat Fotokopisi,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal gemi ise, Gemi Sicil Müdürlüğü’nündüzenlediği Gemi Sicil Tasdiknamesi,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal uçak ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Hava Aracı Tescil Sertifikası,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal Limited Şirket Hissesi ise,
  • Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden vefat eden müdür ise İmza Sirküleri, hem müdür hem ortak ise ortaklığı gösterir Belge, sadece ortak ise ortaklık durumunu gösterir Belge,
  • Şirket Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri’ne alınacak Noter Tasdikli Genel Kurul Kararı,
  • Ticaret Odası’ndan Faaliyet Belgesi,
  • SMMM / YMMM’den sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM Rapor,
  • Vergi Dairesi’nden Tasdikli Son Bilanço ve Mükellefiyet Yazısı
  • Demirbaşlarda kayıtlı malların listesi ve faturası
  • Tapu Müdürlüğü’nden şirket aktifinde kayıtlı taşınmazlar için Tasdikli Tapu Kaydı
  • Trafik Tescil Müdürlüğü’nden Motorlu Araç Ruhsatı
  • Gemi Sicil Müdürlüğü’nden Gemi Sicil Tasdiknamesi
  • Sivil Havacılık Sicil Müdürlüğü’nden Hava Aracı Tescil Sertifikası
  • Türk Patent Enstitüsü’nden Mülkiyet Tescil Evrakları,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal Anonim Şirket hisesi ise;
  • Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden vefat eden müdür ise İmza Sirküleri, hem müdür hem ortak ise ortaklığı gösterir Belge, sadece ortak ise ortaklık durumunu gösterir Belge,
  • Şirket Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri’ne alınacak Noter Tasdikli Genel Kurul Kararı,
  • Ticaret Odası’ndan Faaliyet Belgesi,
  • SMMM / YMMM’den sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM Rapor,
  • Vergi Dairesi’nden Tasdikli Son Bilanço ve Mükellefiyet Yazısı
  • Demirbaşlarda kayıtlı malların listesi ve faturası
  • Tapu Müdürlüğü’nden şirket aktifinde kayıtlı taşınmazlar için Tasdikli Tapu Kaydı
  • Trafik Tescil Müdürlüğü’nden Motorlu Araç Ruhsatı
  • Gemi Sicil Müdürlüğü’nden Gemi Sicil Tasdiknamesi
  • Sivil Havacılık Sicil Müdürlüğü’nden Hava Aracı Tescil Sertifikası
  • Türk Patent Enstitüsü’nden Mülkiyet Tescil Evrakları, Miras kalan veya bağışlanan mal kooperatif hissesi ise, Noter tasdikli Kooperatif Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri’nde alınmış Karar,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal mirasçının maaş veya başka bir geliri ise Gelir Belgesi
 • Miras kalan veya bağışlanan mal silah ise İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Silah Ruhsat Fotokopisi,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal Hamiline veya Nama yazılı Hisse Senedi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu’nun Fotokopileri,
 • Miras kalan veya bağışlanan mal Fikri ve Sınai Mülkiyet ise mülkiyetin tescilini gösteren Marka, Patent, Faydalı Model Belge Aslı,
 • Şans oyunu, çekiliş veya ikramiyeyi gösterir Belge.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi

 • Vefatın gerçekleştiği yer Veraset Vergi Dairesi,
 • Vefat eden muris veya bağışlayan kişi Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit edilememiş ise Maliye Bakanlığı’nın tayin edeceği (Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Veraset Vergi Dairesi’ni tespit edecektir.)
 • İvazsız intikal (bağış) yapan tüzel kişilerin merkezinin bulunduğu Veraset Vergi Dairesi

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun Geçici 2/Son fıkrası gereği; 01.03.1957 tarihinden sonra meydana gelen ve 15.06.1959 tarihine kadar 797 sayılı Veraset İntikal Vergisi Kanunu’na göre veraset yoluyla veya ivazsız intikal yoluyla vergilendirme işlemleri tamamlanmamış olan ölüm ve intikal olayları hakkında 7338 sayılı Veraset İntikal Vergisi Kanunu uygulanır.
İvazsız intikal (bağış) yapan tüzel kişilerin merkezinin bulunduğu Veraset Vergi Dairesi

Veraset ve İntikal Vergisi İşlem Süreci

 1. Veraset İlamı’nın Sulh Mahkemesi veya Noterlik tarafından düzenlenmesi,
 2. İntikal Beyannamesi’nin düzenlenmesi,
 3. Veraset İntikal Beyannamesi’ni mirasçılar veya bağış alan tarafından imzalanması,
 4. Veraset İntikal Beyannamesi’ne konu bütün taşınmaz ve tescile tabi mallara ilişkin bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanması,
 5. Veraset İntikal Vergi Dairesi’ne veya Gelir İdaresi Başkanlığı’na Veraset İntikal Beyannamesi ve Belgeler eklenerek teslim edilmesi,
 6. Otomobil, Silah gibi malların kıymet takdiri işlemlerinin takip edilmesi
 7. Veraset İntikal Vergisi’nin ödenmesi
 8. Miras kalan veya bağışlanan malların mirasçılar veya bağış alan adına tescilinin Tapu Müdürlükleri, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı nezdinde işlemlerin tamamlanması,

BALRIUM Grup 7. aşamaya kadar Genel Avukat Vekaletnamesi ile bütün işlemleri takip etmektedir. Ancak; 8. aşama için Genel Avukat Vekaletnamesi’ndeki rutin yetkilere ek olarak;

 • Tapu Müdürlükleri’nde miras kalan veya bağışlanan taşınmazların mirasçılar veya bağış alan adına tescilinin temin edilmesi için,
 • Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde miras kalan motorlu aracın mirasçılar veya bağış alan adına tescilinin temini için,
 • Gemi Sicil Müdürlüğü’nde miras kalan geminin mirasçılar veya bağış alan adına tescilinin temini için,
 • İçişleri Bakanlığı’nda miras kalan silahın mirasçılar veya bağış alan adına tescilinin temini için,
 • Türk Patent Enstitüsü’nde Fikri ve Sınai Hakların mirasçılar veya bağış alan adına tescilinin temini için,
 • Ticaret Sicili Müdürlüğü, Ticaret Odası, Vergi Dairesi, Belediye’lerde işletmenin veya şirket hisselerinin ve şirkete ait demirbaşlar ile taşınmaz mal, tescile tabi malların mirasçılar veya bağış alan adına tescilinin temini için düzenleme Şeklinde Genel Avukat Vekaletnamesi verilmesi, işlemlerin bu vekaletnameyle takip edilmesi gerekmektedir.

Vekaletname Düzenlenmesi (TIKLAYINIZ)
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi (TIKLAYINIZ)

İşlemlerin eksiksiz tamamlanmasının önemi çoktur. Çünkü miras kalan veya bağış alınan malların başkalarına satışının yapılabilmesi, mallar üzerinde ipotek rehin gibi işlemlerin yapılabilmesi için mirasçının veya bağış alanın hissesine isabet eden verginin tamamının ödenmesi veya vergi miktarınca teminat gösterilmesi zorunludur.

Veraset ve İntikal Vergisinde Vergi Oranı (2019)

MATRAHVERASET VERGİ ORANIİVAZSIZ İNTİKAL VERGİ ORANI
İlk 290.000 TL İçin%1%10
Sonra gelen 700.000 TL İçin %3%15
Sonra Gelen 1.500.000 TL İçin%5%20
Sonra Gelen 2.700.000 TL%7%25
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan kısım%10%30

*Bir kişiye ana, baba, eş ve çocuklarının yaptığı ivazsız intikal (bağış) işlemlerinde İvazsız İntikal Vergi Tarifesi’nin ½’si oranında vergi tahakkuk eder.
** Evlatlığın evlat edinene yaptığı ivazsız intikallerde intikal vergisi tam ödenir.
Şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 01.01.2018 tarihinden itibaren İvazsız İntikal Vergisi %20 olarak tahakkuk eder.

Veraset ve İntikal Vergisi İstisnaları

 • Miras kalan ev eşyaları, aile hatırası olarak kabul edilen tablo, madalya gibi mallar,
 • Çocuk ve eşin birlikte mirasçı olması durumunda eşe düşen miras payının 2019 yılı itibarıyla 250.125,-TL’si
 • Çocuksuz eşin mirasçı olması durumunda eşe düşen miras payının 2019 yılı itibarıyla 500.557,-TL’si

*Şehit yakınlarına bu oranların bir katı daha fazla istisna tutarı sağlanır.

 • İvazsız İntikal (bağış), çekiliş ve ikramiye tutarının 5.760,-TL’si,
 • Bütün sadakalar,
 • Örf ve adete göre verilen geleneksel hediye ve cihazlar,

*Taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilemez.

 • Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, toplan yapılan ödemeler ve ikramiyeler,
 • Emekli ikramiyeleri,
 • Bakanlar Kurulu tarafından sağlanan muafiyetler,

*Ticari plaka sahiplerine dağıtılan tutarlar, vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan mallar vb.

Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyetleri

 1. Kamusal Muafiyetler: Kamu kurumları, kamu yararı amacıyla kurulan dernekler, yardım sendikaları gibi kurumlar vergisine tabi olmayan kuruluşlar.
 2. Kamusal Fayda Sağlayan Kuruluşların Muafiyetleri : Tüzel kişilere ait olup kamusal fayda sağlamak amacıyla eğitim, kültür, sanat gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar
 3. Diplomatik Muafiyetler: Yabancı devletlerin ülkemizde bulunan elçilik veya konsolosluklarında görev alan ve ilgili ülkenin vatandaşı olan memurlar ile resmi görev için yine ülkemizde yer alan memurlar ve aile bireyleri.

Vergi Matrahı

Vergi Usul Kanunu’nun değerleme ölçülerine göre veya değerleme ölçütü belirtilmeyen mallarda servetleri değerleme esasları dikkate alınarak hesaplanan vergiye konu malların değerinden borç ve masraflar (vergi borçları, gazeteye verilen ilan giderleri vb) düşürülmesiyle Vergi Matrahı oluşur.

Vergi Ödeme Süresi

Veraset ve İntikal Vergisi, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yılın Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 6 eşit taksitte ödenir.
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (ÖNİZLEME)
5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ÖNİZLEME)