BALRIUM Grup; Türkiye’de Şirket Kuruluşu ve Şube ve İrtibat Bürosu açma evraklarının hazırlanması, başvuru, takip, destek ve danışmanlık işlemlerinizi şahsen sizinle veya isteğiniz halinde avukatlarımız nezaretinde avukat & mali müşavir vekaletnamesiyle 3 gün içinde ve 3 aşamada eksiksiz tamamlamaktadır. Şirketin kuruluşunun eksiksiz tamamlanmasından sonra şirketin resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde hayatiyetinin sorunsuz devamı hizmetlerini tecrübeli, bilgili ve uzman mali müşavirlik ekibiyle sağlamaktadır.

1) TÜRKİYE’DE YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU ÖNCESİ MÜZAKERE İŞLEMLERİ

MÜZAKERE EDİLEN HUSUSLAR

Türkiye’de şirket kuran uluslararası yatırımcılar ile yerel yatırımcılar eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Şirket kurma ve hisse devri koşulları yerel yatırımcılara uygulanan koşullar ile aynıdır. Uluslararası yatırımcılar Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen Anonim Şirket, Limited Şirket, Kooperatif, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketler kurabilirler. Yatırım ortamını iyileştirmek ve iş ortaklıklarını kolaylaştırmak için İl Ticaret Sicili Müdürlükleri’nde şirket kuruluşları gerçekleştirilmektedir. İl Ticaret Sicili Müdürlükleri uluslararası standartları karşılayan, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, yönetim işlemlerinde şeffaflık sağlayan ve Türk İş Dünyası’nı Avrupa Birliği mevzuatı ve Avrupa Birliği’ne katılım süreciyle uyumlu hale getiren kurumsal yönetim anlayışıyla çalışmaktadır.

BALRIUM Grup Uzman Ekibi; Türkiye’de Yabancı Şirket Kurucu Aday Ortaklarıyla Şirketin Ünvanı ve Adresi, Şirketin Maksat ve Mevzusu, Şirketin Müdür ve Sermayesi konularında müzakereler yaparak şirket kuruluş işlemlerini başlatır.

ŞİRKET ÜNVANI

Türkiye’de yabancı şirket kuruluşu yapmak isteyen aday kurucu ortaklarla ŞİRKET ÜNVANI karşılıklı müzakere edilerek ve MERSİS kayıtlarından kontrol edilerek belirlenir. Türk yasaları, haksız rekabeti önlemek için Türkiye’de kurulmuş yerel ve yabancı diğer bütün şirketlerin ünvanıyla kurulacak şirketin ünvanının ilk üç kelimesinin herhangi ikisinin birbiriyle farklı olması zorunluluğu getirdiğinden unvan kontrolü önemlidir.

MERSİS, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘na bağlı Türkiye’de Türk Ticaret Sicil Müdürlüğü‘nün başvurudan tescile kadar bütün süreçlerin online gerçekleştirilmesi ve ticari sicil verilerinin elektronik olarak düzenli bir şekilde saklanması için kullanılan Türk Ticaret Sicili Müdürlüğü‘nce oluşturulan merkezi bilgi sistemidir. Şirketin kuruluşu aşamasında veya kayıtlarının aktarımı aşamasında şirkete özgü özel numarayı kurum oluşturur.

ŞİRKET MERKEZİ

Türkiye’de yabancı şirket kuruluşu yapmak isteyen aday kurucu şirket ortaklarıyla şirket merkezinin nerede ve hangi koşullarda kira sözleşmesi imzalaması gerektiğini müzakere eder. Türk yasaları Türkiye’de kurulacak yerli veya yabancı bütün şirketlere ŞİRKET MERKEZ ADRESİ göstermek zorunluluğu getirmiştir. Merkez adres ofis, işyeri, home-ofis veya paylaşımlı (sanal) ofis olabilir. Merkez adres belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterlerden birisi kiralanacak mülkün sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi olması hususudur. Kiralanan mülklerin (merkez, şube, atölye, fabrika, depo vs.) maliklerinin gerçek kişi olması halinde Kira Bedeli + %22 Stopaj Vergisi, tüzel kişi olması halinde Kira bedeli + %18 KDV ödemek zorundadır. Kiralanan mülkün malikinin gerçek kişi olması halinde ödenen stopaj vergisi gelir gider hesaplarında vergi matrahından düşerken, mülk malikinin tüzel kişi olması halinde ödenen KDV direkt KDV vergisinden düşer. Bu nedenle mülk malikinin tüzel kişi olması şirkete mali avantajlar sağlar. Şirket merkezinin paylaşımlı (sanal) ofis olması halinde, hizmet alınacak firmanın yerleşik ve güvenilir olup olmadığı, kalıcı kiralama hizmeti verip vermediğine özellikle dikkat edilerek şirket merkezi belirlenir.

ŞİRKET MAKSAT ve MEVZU

Türkiye’de yabancı şirket kuruluşu yapmak isteyen aday kurucu ortakların kurmak istedikleri şirkette hangi işi yapmak istediklerini, şirketin MAKSAT ve MEVZU’nu şirket kurucu ortaklarıyla müzakere ederek öncelikle belirler. Müzakere ile belirlenen iş kolları ve iş alanlarının NACE kodlarının şirket ana sözleşmesinde ayrıntılı belirtilmesi zorunludur. NACE Kodları şirket ana sözleşmesinde şirketin faaliyet alanlarının neler olduğunu gösterir yasal kodlardır. Türkiye’de kurulması istenen yabancı şirketin Türkiye’de Özel İzinle Kurulan Şirket kategorisinde olup olmadığı ve şirketin Yabancı Ortak ile kurulamayacak şirket kategorisinde olup olmadığının belirlenmesi zorunludur.

Özel İzinle Kurulan Şirketler (ÖNİZLEME)
Yabancı Ortak İle Kurulamayacak Şirketler (ÖNİZLEME)

ŞİRKET SERMAYESİ

Türkiye’de yabancı şirket kuruluşu yapmak isteyen aday kurucu ortaklarla ŞİRKET SERMAYE MİKTARI’nı müzakere ederek belirler. Türkiye’de yabancı şirket müdürleri için ve şirkette çalışacak yabancı işçiler için çalışma izni alınması kanunen zorunludur. Çalışma izni alınmasında şirket sermayesinin miktarı kanunen belirlenmiş bir kriterdir. Bu sebeple şirketin sermaye miktarı çalışma izni alınması ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmelidir. Türkiye yabancı sermayenin Türkiye’ye gelişinde kolaylık sağlamak için çalışma izni alınması zorunluluğunu uygulamada esnetmekte hatta aramamaktadır. Bu nedenlerle şirket sermaye miktarı belirlenirken, şirketin yabancı müdürü veya yabancı çalışanları için çalışma izni alıp almayacağı, Türkiye devletinin çalışma izni konusunda gösterdiği esnekliği devam ettirmemesinin getireceği ana sözleşme değişiklik maliyetleri özellikle müzakere edilir. BALRIUM Grup uzmanlarının 2019 Yılı için yabancı şirket ana sermaye miktarını en az 100.000,-TL belirlenmesini önermektedir.
Yabancı şirket kuruluşu sırasında veya şirket kurulduktan sonra çalışma izni konusunda Türkiye Devleti’nin uygulamada gösterdiği esnekliği göz önünde tutmak istemeyen ve yasal gerekliliği yerine getirmek isteyen şirket ortaklarıyla ve/veya müdürleriyle ÇALIŞMA İZNİ konusunu ayrıca müzakere edilir ve ÇALIŞMA İZNİ alma hizmetlerini yerine getirildiği bilgisi paylaşılır.

ŞİRKET TEMSİL & İLZAMI

Yabancı şirket kuruluşu sırasında şirketi üçüncü şahıslar nezdinde kimin veya kimlerin (müdür veya müdürlerin) temsil ve ilzam edeceğini, kaç kişi olacağını, her bir müdürün yetkisinin ne olacağı, yetki sınırlarının ne olacağı, müdürlük süresini şirketin aday kurucu ortaklarıyla müzakere ederek belirlenir. Şirketin resmi müdürünün birden fazla gerçek veya tüzel kişi olması halinde müdürlerin tek imza (münferit) veya birlikte imza (müşterek) atmaları hususu ve müdür sayısının şirket kuruluş maliyetine etkisi ayrıca müzakere edilir.

2) TÜRKİYE’DE YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

KURULUŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Bütün unsurlarıyla müzakere edilerek Yabancı Ortaklı Şirket Ana Sözleşmesi hazırlanır. Ana sözleşmede yapılacak her değişiklik ayrı bir maliyete sebep olacağından, sözleşmenin bütününün son müzakeresi yapılarak aday kurucu ortakların son onayı almaya özen gösteriyoruz. Yabancı şirket ortağının Türkiye’de kalma süresinin uzamaması, İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki imzalarını hemen tamamlaması ve şirket kuruluşunun 3 gün içinde tamamlanması için bütün gerekli belgelerin eksiksiz olmasına özen gösterilir. Şirketin kuruluş sürecinde MERSİS, İL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ, İL TİCARET ODASI, İLÇE VERGİ DAİRESİ, İLÇE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU gibi birçok resmi kurumda ayrı ayrı takip edileceğinden her kurumda uzman personelimizin birbiriyle paralel çalışmalar sürdürmesini sağlıyoruz.

Yabancıların türkiyede şirket kurması süreci BALRIUM Grup Uzman Ekibi; resmi kurum ve kuruluşlardan belge temin edilmesi, yeminli Türkçe tercüman ve noter desteğini sunarak bütün belgelerin eksiksiz toplanması desteğini sunup, Şirket Ana Sözleşmesi’ni bütün unsurlarıyla oluşturarak şirket kuruluş sürecini başlatmaktadır.

KURULUŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Yabancı gerçek kişi kurucu ortağın Türkçe yeminli tercüman tarafından tercüme edilip, Türk noteri tarafından tasdik edilmiş Türkçe Pasaport Tercümesi Belgesi (ÖNİZLEME)
 • Ayrıca Yabancı gerçek kişi veya yabancı tüzel kişi kurucu ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin Potansiyel Vergi Numarası Belgesi (ÖNİZLEME)
 • Yabancı tüzel kişi kurucu ortağın Türkiye’de şirket kurmak veya şirket ortağı olmak için kendi ülkesinin kurallarına göre Türkiye’de kurulacak şirketin ve şirket ortaklığının bütün detaylarını (şirket ünvanı, sermaye oranı, şirketin temsil ve ilzamı, şirket merkezi, ortaklık hissesi vs) içeren işlem ve kararların alınması, kendi ülkesinin resmi makamlarında tasdik edilmesi ve Türkçe yeminli tercüman tarafından tercüme edilip, apostil yapılması zorunlu olan Şirket kurma ve Şirket Ortağı Olma Resmi Kararı (ÖNİZLEME)
 • Türkiye’deki kurulacak şirketin Yönetim Kurulu’nda tüzel kişi görevlendirilecekse, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin kimlik bilgilerini, görev ve yetkilerini içerir işlem, karar ve belgelerin kendi ülkesinin makamlarında tasdik edilmesi ve Türkçe yeminli tercüman tarafından tercüme edilip apostil yapılması zorunlu olan Yönetim Kurulu Üyesi Olma Resmi Kararı (ÖNİZLEME)
 • Yabancı veya yerel şirket kurucu ortağı gerçek kişinin İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde düzenlenen İmza Beyannamesi (ÖNİZLEME)
 • Yabancı kurucu ortak tüzel kişinin kendi ülkesinin yetkili makamlarının tasdik edilmesi ve Türkçe yeminli tercüman tarafından tercüme edilip apostil yapılması zorunlu olan İmza Sirküleri (ÖNİZLEME)
 • Şirket kuruluş sermayesinin %0,04’ü bedelin Ticaret Sicili Müdürlüğü veznesi aracılığı ile Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair Makbuz (ÖNİZLEME)
 • Anonim Şirketlerde sermaye hisseleri hamiline ise sermayenin tamamının, nama ise taahhüt edilen sermayenin en az %25’inin yatırıldığına dair Banka Makbuzu (ÖNİZLEME)
 • Şirket merkezinin Kira Kontratı (ÖNİZLEME)
 • İl Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben düzenlenmiş Kuruluş Bildirim Formu (ÖNİZLEME)
 • İl Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben düzenlenmiş Tescil Talep Dilekçesi (ÖNİZLEME)
 • Türkçe Hazırlanmış Anonim Şirket veya Limited Şirket Ana Sözleşmesi (ÖNİZLEME)
KURULUŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ
 • Şirket kurucu ortağı yabancı gerçek kişi ve yabancı tüzel kişi ile Yönetim Kurulu’nda görev alacak yabancı gerçek ve yabancı tüzel kişilerin MERSİS kaydının online oluşturulması,
 • Müzakere aşamasında karar verilen Şirket Unvanı, Şirket Merkez Adresi, Şirket NACE Kodları, Şirket Sermayesi, Şirketin Temsil ve İlzamı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Ana Sözleşmenin MERSİS Kaydının online oluşturulması,
 • Kuruluş aşamasındaki şirketin Vergi Numarasının MERSİS üzerinden online alınması,
 • Kuruluş Bildirim Formu’nün düzenlenip, İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne fiziken elden teslim edilmesi,
 • İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde Tescil Talepli Sicil başvurusunun MERSİS kaydının online oluşturulması,
 • Ayrıca İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde şirketin bütün yabancı ve yerli gerçek kişi ve tüzel kişi ortakların, yönetim kurulu üyelerinin ve temsilcilerinin kurum huzurunda hazır bulundurularak imza işlemlerin tamamlanması için randevu alınması,
 • İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde imza işlemlerinin kurum huzurunda BİZZAT hazır bulunmak zorunludur. Türkçe bilmeyen yabancı ortak, müdür, yönetim kurulu üyesi için Türkçe Yeminli Tercüman Eşliğinde imza işlemlerinin tamamlanması sağlanır.

İşlemlerin tamamlanmasını takiben İl Ticaret Sicili Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na resen şirketin kurulduğuna dair bildirim yapar ve şirketin Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi’nde ana sözleşmesinin tamamının yayınlanmasını sağlar.
Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün bildirimi üzerine resen açılış yapılsa dahi açılışı tamamlayacak evraklar fiziken ve elden teslim edilmedikçe şirketin tescili tamamlansa da kuruluşu tamamlanmış sayılmaz.

3) TÜRKİYE’DE YABANCI ORTAKLI ŞİRKETİN TESCİLİ SONRASI KURULUŞUN TAMAMLANMASI İŞLEMLERİ

RESMİ KURUMLAR NEZDİNDE KURULUŞUN TAMAMLANMASI

 • Yabancı gerçek kişinin şirket ortağı olması ve bir yıl içinde 6 ay süreyle Türkiye’de kalacaksa Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur) yükümlülükleri başlayacağından Bağkur Bildirim Formu düzenlenmesi ve fiziken elden SGK’na teslim edilmesi,
 • Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü’nden şirketin İşyeri Sicil Numarası ve İşyeri Kurum Şifresinin alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu gereği şirketin tutmakla yükümlü olduğu, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Müdürler Kurulu Defteri olmak üzere bütün defterlerin İl Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde onaylatılması,
 • Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde şirketin tescil edildiği tarihte şirketin imza yetkililerini gösterir imza sirkülerinin noterde düzenlenmesi,
 • Şirketin defterlerinin tutulması, aylık / üç aylık / yıllık beyannamelerinin verilmesi, vergi, muhasebe, SGK ve diğer tüm işlemlerinin yerine getirilmesi için Mali Müşavirlik Sözleşmesi’nin imzalanması,
 • (BALRIUM Mali Müşavirlik – SMMM Murat BAL Mali Müşavirlik Hizmet & Ücret Sözleşmesi ÖN İZLEME)
 • (İSMMMO Asgari Ücret Tarifesi ÖNİZLEME)
 • Şirketin imza yetkililerinin hem kişisel hem şirket adına yetkileri içerir Genel Mali Müşavir Vekaletnamesi’nin düzenlenmesi, (ÖNİZLEME)
 • Şirketin imza yetkililerinin hem kişisel hem şirket adına yetkileri içerir Genel Avukat Vekaletnamesi’nin düzenlenmesi,
 • Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurması Zorunlu olduğundan Genel Avukat Sözleşmesinin İmzalanması,
 • (BALRIUM Hukuk Bürosu – Av. Yasemin BAL Avukatlık Hizmet & Ücret Sözleşmesi ÖN İZLEME)
 • (İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi ÖNİZLEME)
 • Vergi Dairesi memurunun şirket merkezine gelerek, şirketin merkezinin, şirketin varsa demirbaşlarının, şirket çalışanları olup olmadığının, varsa ne kadar süredir çalıştığının ve ücretinin tespiti tutanak altına alınır ve Vergi Dairesi Memuru ile Şirket Yetkilisi veya vekili tarafından Yoklama Tutanağı’nın düzenlenerek imzalanması,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan şirketin Vergi Levhası’nın online alınması,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan şirketin elektronik tebligat şifresinin alınması,
 • PTT’den şirketin resmi belgelerinin tebliğinin elektronik ortamda yapılması için PTT KEP şifresinin alınması işlemiyle şirketin kuruluşu tamamlanmış olur.

VERGİ NUMARASI, Hazine ve Maliye Bakanlığı‘na bağlı Vergi Dairelerinde şirketin tescilinden sonra oline alınan, akabinde bütün vergi işlemlerindeki sürecin online takip edildiği ve vergi verilerinin elektronik olarak düzenli saklanması için Vergi Daireleri’nde oluşturulan merkezi bilgi sistemidir. Şirketin kuruluşunda şirkete özgü özel numarayı kurum oluşturur.

TÜRKİYE’DE YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

Şirketin kuruluşunun müzakere aşaması, kuruluşunun başvurusunun yapılabilmesi için tüm belgelerin eksiksiz toplanması, İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kuruluş işlemlerinin yapılması şirketin tamamen kurulduğu anlamına gelmemektedir. Şirket kuruluşu, şirketin ortak sayısı, ortakların gerçek veya tüzel kişi oluşu, şirket müdürü sayısı şirket kuruluş maliyetlerini değiştirmektedir.
Şirket İl Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tescil edildikten sonra, İl Ticaret Odası, Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde şirket açılışının tamamlanarak şifrelerin alınması, Şirket Ticari Defterlerinin Açılış Tasdiki ve Elektronik tebligat ve KEP şifrelerinin alınması, şirketin tüm kamu ve özel sektör nezdinde temsilinin sağlanması için İmza Sirküleri’nin oluşturulması şirket kuruluş maliyetini etkileyen diğer unsurlardır.

Ayrıca, şirketin mali müşavir ve avukatının vekaletnamelerinin düzenlenmesi de maliyeti etkileyen diğer unsurlardandır.
Şirket Kuruluş İşlemlerinin eksiksiz tamamlanması zorunludur. Aksi takdirde resmi kurumlarda şirket kurulmuş sayılmayacağından, şirketin rutin işlemlerini ve hayatiyeti olumsuz etkilenecek. Ayrıca ek zaman ve mali maliyetler ile idari para cezaları gündeme gelebilecektir.
Bütün bu nedenlerle şirket kuruluş maliyeti hesaplanırken, BÜTÜN KURUMLAR ve KURULUŞLAR NEZDİNDE EKSİKSİZ KURULMASI şirketin çalışmaya başlayabilmesi önemlidir. Ayrıca sorunsuz ticaretine devam etmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli husustur.
Anonim Şirket ve Limited Şirket Kurma Maliyeti için ofisimizden teklif alınız (İLETİŞİME GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

4) TÜRKİYE’DE YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER & VERGİLER & ÜCRETLER & DİĞER ÖDEMELER

Şirketin kurulmasından sonra beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca tahakkuk eden vergilerin ve aylık zorunlu ücret ve giderlerin ödenmesi gerekmektedir. Aylık & Üç Aylık & Yıllık Beyyanamelerin verilmesi ve vergilerin tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca SGK Bildirimlerinin yapılması ve ödemelerin tahakkuk ettirilmesi de gerekir. Ek olarak, Serbest Meslek Ücretleri ve Diğer Ödemeler kategorisindeki bütün ödemelerin tahakkuk ettirilmesi işlemleri, BALRIUM Grup uzman ekibi tarafından verilen hizmetlerle desteklenmektedir. Ancak vergiler, ücretler, giderler ve masrafların şirket tarafından zamanında ve eksiksiz ödenmesi yasal sorunlarla karşılaşmamanın, para cezalarına uğramamanın ön koşuludur.

BEYANNAMELER (Aylık / Üç Aylık / Yıllık)

 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi – I (Aylık)
 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi – II (Aylık)
 • Şirketin 5.000,-TL üzerinde yaptığı alımları gösterir Form BA (Aylık)
 • Ayrıca Şirketin 5.000,-TL üzerinde yaptığı alımları gösterir Form BS (Aylık)
 • Şirketin resmi çalışanları için Bordro Düzenlenmesi (Aylık)
 • Şirketin resmi çalışanları için Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi (Aylık)
 • Geri Kazanım Beyannamesi (Aylık)
 • Şirketin resmi çalışanı 10’dan fazla ise Gelir Stopaj (Muhtasar) Beyannamesi (Aylık)
 • Şirketin resmi çalışanı 10’dan az ise Gelir Stopaj (Muhtasar) Beyannamesi (3 Aylık)
 • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi (3 Aylık)
 • Kurumlar Vergi Beyannamesi (Yıllık)

VERGİLER (Aylık / Üç Aylık / Yıllık)

 • Katma Değer Vergisi – I (2019 Yılı için minimum 48,-TL – Aylık)
 • Katma Değer Vergisi – II (2019 Yılı için minimum 48,-TL – Aylık)
 • Gelir Stopaj Vergisi. (2019 Yılı için minimum 48,-TL + aylık kira bedelinin %20’si + serbest meslek .–avukat/mali müşavir/gümrük müşaviri- ücretlerinin %20’si, 10’dan az çalıştırılan işçinin aylık ücretinin %15’i ve %07,59’u – 3 Aylık)
 • Gelir Stopaj Vergisi. (2019 Yılı için minimum 48,-TL + aylık kira bedelinin %20’si + serbest meslek. –avukat/mali müşavir/gümrük müşaviri- ücretlerinin. %20’si, 10’dan fazla çalıştırılan işçinin aylık ücretinin %15’i ve %07,59’u – Aylık)
 • Kurum Geçici Vergi (2019 Yılı için minimum 74,90 TL – 3 Aylık)
 • Kurumlar Vergisi (2019 Yılı için minimum 180,10 TL – Yıllık)
 • Çevre Temizlik Vergisi (Şirket merkezinin yeri, m2’si, çalışan işçi sayısı, yaptığı iş kriterlerine göre değişmektedir. – Yıllık Paylaşımlı ofislerde ödenmemektedir.)
 • Tabela, Reklam Vergisi (Şirket merkezinin yeri, tabelanın m2’si kriterlerine göre değişmektedir. – Paylaşımlı ofislerde ödenmemektedir.)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 • Çalışan işçi Sigorta Bildirgesi (2019 Yılı için 35,70 TL – Aylık)
 • Bağ-Kur Primi (Şirket ortağının tabi olduğu basamak üzerinden belirlenir. 2019 Yılı için minimum 754,61 TL)

ÜCRETLER

 • ISMMMO Tarifesi üzerinden Mali Müşavirlik Ücreti (Aylık)
 • İstanbul Barosu Tarifesi üzerinden Avukatlık Ücreti (Aylık)
 • Gümrük Müşavirleri Odası Tarifesi üzerinden Gümrük Müşavir Ücreti (Aylık)
 • Her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın Noterden Açılış Tasdiki
 • Ayrıca Her yılın Haziran ayında bir önceki yılın Noterden Kapanış Tasdiki
 • Her yılın Haziran ve Ekim ayında Ticaret Odası Aidatı

DİĞER ÖDEMELER

 • Paylaşımlı (Sanal) Ofis tercih edilmesi halinde Aylık Kira Bedeli (2019 Yılı için minimum 3.600,-TL (Yıllık)
 • BALRIUM Grup tarafından önerilen Paylaşımlı (Sanal) Ofis Kira Sözleşmesi & Ofis Hizmet ve Ücretleri (ÖN İZLEME)
 • Yıllık Ticaret Odası Aidatı (2019 Yılı için minimum 600,-TL)

2019 Yılı için minimum üzerinden ve yaklaşık hesaplanmış Şirket Ödeme Takvimi (Önizleme)

ŞUBE & İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI

BLA

YABANCI ŞİRKET TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI

BLA

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişmektedir. Ayrıca veya talepten talebe farklılık göstermektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)