FOREX İŞLEMLERİNE DAİR SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ

SERMAYE PİYASASI

Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin ilki, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 27.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir.

Akabinde; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik olarak 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve 11.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile kaldıraçlı işlemler hakkında uygulamaya dair yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

Böylelikle kaldıraçlı işlemin tanımı “yatırılan teminat tutarı karşılığında, döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir platformda alım satımı işlemleri” şeklinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin doğurduğu sonuçların iptali ve nakit ya da sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine iadesi için tespit tarihlerinden itibaren bir yıl ve her hâlde vukuu tarihlerinden itibaren beş yıl içinde dava açmaya yetkilendirilmiştir.

İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI

İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde uygulanacak tedbirlere de yer verilmiştir. Bu tedbirlerden birisi de Kuruldan izin alınmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplandığına veya Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ilgili internet sitesine erişimini engelleyebilmesidir.

Kurul tarafından İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile bu konuda sorumluluğu tespit edilen ortak ve yöneticiler hakkında, söz konusu faaliyetlerden doğan zararın kesinleşmiş olması şartı aranmaksızın, izinli kuruluşlara uygulanabilecek yasal yaptırımları kıyasen uygulamaya yetkilidir.

Av. Arb. Yasemin BAL