TAHKİM

BALRIUM Tahkim Kurulu 1990 yılında Hukukçu Yasemin Bal tarafından kurulmuştur. İletişim yollarının farklılaşarak artması, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sosyal ve ticari ilişkileri çeşitlendirmiş, bu yeni durum uyuşmazlıkların da çoğalmasını ve çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. Gerçek ve Tüzel kişilerin üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri tahkim kanun yoluna elverişli hususları içeren uyuşmazlıkların karşılıklı sulh yoluyla çözümünü gerçekleştirmek üzere Türk Hukuku ve Milletlerarası Hukuk çerçevesinde hizmetler vermektedir.

Milletlerarası alanda yapılmış tahkim konulu ilk yazılı antlaşma 1958 “New York Sözleşmesi” olmuş; 1965 tarihli “Devletler ile Diğer Devlet Vatandaşları Arasındaki Yatırım İhtilaflarının Halline Dair Washington Sözleşmesi” (ICSID) ile yol alınmıştır. Bu konuda yapılan milletlerarası diğer sözleşme 1976 tarihinde yapılan “UNCITRAL Tahkim Kuralları” (Arbitration Rules) 2010 yılında yenilenmiştir. 1985 tarihinde yapılan “UNCITRAL Model Kanunu” ise milletlerarası alanda yapılan tahkim düzenlemelerinin sonuncusu olup, iç hukuk normu olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Tahkim” başlıklı on birinci kısmının yasalaştırılmasında 1985 UNCITRAL Tahkim Kuralları’ndan faydalanılmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu Milletlerarası sözleşmeler ve iç hukuk kurallarıyla oluşturulan alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimi yollarından birisi olan tahkim, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun kapsamında İç Tahkim hizmeti verirken; yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamında yetkin bir ekiple “Milli ve Milletlerarası Tahkim Hizmeti” vermektedir.

Uluslararası ve yabancılık unsuru taşıyanlar dahil olmak üzere, aralarında tahkim anlaşması yapmış gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişileri, Tahkim anlaşmasında belirlenen hukuku ve usulü veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veya Türk Hukuku bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip, bağımsız, tarafsız, uzman ve hakemlerin, hakkaniyet, eşitlik, gizlilik anlayışıyla oluşturdukları Tahkim Kurulu’nda, hukuki sorunun çözümüne yönelik tahkim sürecini Tahkim Anlaşmasıyla çözebilmektedirler. Taraflar tahkim anlaşmalarında tahkimde uygulanacak esas ve usul hukukunu, tahkimde kullanılacak dili, tahkim yeri ve tahkim sürecini, tahkimin ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceğini, tahkimin yapısını ve tahkim hakemlerini özgürce belirleyebilmektedirler.

Tahkim Kurulu, bağımsız, tarafsız, uzman ve önyargısız hakemlerin, sevgi, saygı, hakkaniyet, eşitlik, gizlilik anlayışıyla oluşturdukları Tahkim Kurulu iki usülde çalışmaktadır. Kurumsal Tahkim usulünde idari servisler (belge tebliği vs) tahkim kurulu tarafından yapılır. Muvakkat Tahkim usulünde ise, idari servisler ya bizzat tahkim kurulu tarafından veya üçüncü bir kuruma delege edilerek gerçekleştirilir.

Tahkim Kurulu’nun verdiği karar 1958 tarihli Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve İcra Edilebilmesine Dair New York Sözleşmesi kapsamında İlam niteliğinde olduğundan yabancı mahkemeler dahil olmak üzere bütün mahkemelerde yerine getirilebilir niteliktedirler.

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi (ÖNİZLEME)

Alman Denizcilik Tahkim Kurumu (German Maritime Arbitration Association (GMAA))
Hamburg Ticaret Odası Tahkim Kurumu (Court of Arbitration of the Hamburg Chamber of Commerce)
Çin-Avrupa Tahkim Kurumu (Chinese European Arbitration Centre (CEAC))
Hamburg, Alman Tahkim Kurumu (German Institution of Arbitration (DIS))
Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce (ICC))
Hamburg Dostane Tahkim” (Hamburg Friendly Arbitrage)
Hamburg Tahkim Çemberi (Hamburg Arbitration Circle (HAC))