HİZMET YÖNETİMİ

BALRIUM Grup önleyici ve çözümcü butik öneriler ve çözümler ile sonuç odaklı çalışmalarının tamamını emek, zaman, gider bilgileri üzerinden oluşturduğu PROJE / TEKLİF / ONAY anlayışıyla takip etmektedir. Projelendirme sürecinde; bilgi toplama, teknik inceleme, çözüm yöntemi ve yönetimi ve raporlama aşamaları bulunmaktadır. Bilgi Toplama aşamasında; oluşmuş veya oluşması muhtemel bütün uyuşmazlıkların tüm belge ve bilgileriyle dijital materyalleri teknik incelemeye esas alınabilecek şekilde toplanmakta ve değişimi yapılmaktadır. Teknik İnceleme aşamasında; incelenen hususa ilişkin bütün belge, bilgi ve dijital materyallerin ilişkilendiği alanın tecrübeli uzmanlarının katılımıyla çözüm yöntemi belirlemesine esas alınabilecek şekilde uzman ekibimiz tarafından incelenmektedir. Çözüm yöntemi ve yönetimi aşamasında, emek, gider, zaman maliyetleri dikkate alınarak öncelikle alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimleri değerlendirilmekte ancak mümkün olmaz ise mahkemeler vasıtasıyla çözüm yöntemi seçilmektedir. Raporlama aşamasında, ekibimizin ve hizmet alanların seçimlerine bağlı olarak belirlenen çözüm yöntemi ve yönetiminde takip edilecek esas ve usuller ile dayanağı olan yasal düzenlemeler ve olası sonuca ilişin öngörüler yer almaktadır. Teklif sürecinde, hizmet alanların da katkısıyla ekibimiz tarafından seçilen çözüm akademik yönden ele alınarak stratejik süreç oluşturulmaktadır. Onay sürecinde, hizmet alanların aydınlatılmış onam ve onayını takiben, süreç yönetiminde görevlendirilerek ilişkilendirilen departmanımız süreç yöntem ve yönetimini uygulamaya koyulmaktadır.

VEKALET HİZMET ve ÜCRET SÖZLEŞMELERİ

BALRIUM Grup hizmet verdiği bütün sektörlerde sözleşme yapma esasına bağlı olarak çalışmayı tercih etmektedir. Sözleşmelerinde verilecek hizmetin içerik ve niteliği ile ödenecek avukat ücreti miktarı ve ödeme zamanı belirlendiği gibi hizmetin masraf ve gideri ile ödeme zamanını açıklığa kavuşturmaktadır.

SÖZLEŞMELER

VEKALETNAME DÜZENLENMESİ

BALRIUM Grup hizmet verdiği bütün sektörlerde gerek yasal zorunluluk gereği gerekse hizmet alanın talebiyle vekaleten takip edilecek bütün işlemlerde avukat vekaletname alma esasına bağlı olarak çalışmayı tercih etmektedir.

Noter / Konsolosluk Belgeleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşı Gerçek Kişiler; Türkiye Cumhuriyet Vergi Kimlik Numaralarını içerir resmi belgelerle (kimlik, ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı) noterde veya konsoloslukta “Vekaletname” düzenletebilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşı Gerçek Kişiler; Türkiye Cumhuriyet Vergi Kimlik Numaralarını içerir resmi belgelerle (kimlik, ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı) noterde veya konsoloslukta “Vekaletname” düzenletebilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sicilinde kayıtlı Tüzel Kişiler; (Şirket, Dernek, Vakıf, Kooperatif vs) Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendirilmiş müdür veya başkanların Türkiye Cumhuriyet Vergi Kimlik Numaralarını içerir belgelerle (kimlik, ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı) birlikte İmza Sirküleri ile noterde veya konsoloslukta “Vekaletname” düzenletebilmektedir.
Yabancı Devlet Vatandaşı Gerçek Kişiler ve Yabancı Tüzel kişiler; Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış pasaport veya yabancının kendi ülkesinin yasalarına göre oluşturulmuş tüzel kişiliği temsil belgesinin kendi ülkesinin makamlarında tasdik edilmesi ve apostil yapılmasını noterde veya konsoloslukta “Vekaletname” düzenletebilmektedir.
Boşanma davalarında ve taşınmazların aynına ilişkin işlemler ile sicile tabi menkul malların satışına ilişkin işlemlerde 2 adet fotoğraf ile “Vekaletname” düzenlenebilmektedir.

VEKALETNAMELER

WhatsApp WhatsApp ile ulaşın!